పడమటి గాలి ఆంగ్ల కవితల అనువాదం

ఇంగ్లీషు కవిత్వం మాత్రం (ూశీవ్‌తీy) మొదట నుంచీ ఇప్పటి వరకు, ముఖ్యులైన కవుల రచనలను కనీసం ఒక్కొక్కటి అనువదించి, ప్రచురించాలని సంకల్పం కలిగింది. ఒక్కొక్కటి దేనికి అనువాదమో ఆ ఇంగ్లీషు పద్యాన్ని, కవిని aషసఅశీషశ్రీవసస్త్రవ చేస్తూ బ్రాకెట్లలో ఉదహరించాను. ×ఎఎశీత్‌ీaశ్రీ ూశీవఎర పుస్తకంలో వున్న రచనలను మాత్రం ఇంగ్లీషు మాతృక, తెలుగులో నా అనుసరణ, రెండూ ప్రచురించాను.

- రచయిత

డా|| ముద్దు వెంకటరమణారావు
వెల: 
రూ 150
పేజీలు: 
264
ప్రతులకు: 
9177794351