వర్ణాలు లేని వాక్యాలు

సరికొండ నరసింహ రాజు
93982 54545

రైతు నాగలి ఒక వాక్యమే
సైనికుని తుపాకీ ఒక వాక్యమే
పారిశుధ్య కార్మికుని
చీపురు ఒక వాక్యమే
చెప్పులు కుట్టే తాత
చేతి ఆరె ఒక వాక్యమే
శ్రామికుని చెమట చుక్క
ఒక వాక్యమే
బిచ్చగాడి ఆకలి సత్తుపళ్ళెం
ఒక వాక్యమే
వెలయాలి రంపపుకోత బాధ
ఒక వాక్యమే
వెలివాడల గుడిసెలపై ఎగిరే
నీలి హరివిల్లు జెండా ఒక వాక్యమే
బడుగుజీవుల
బతుకు యాతన ఒక వాక్యమే

అమ్మ పాచిన చేతులు
శ్రమపూలు పూచిన వాక్యాలై
నాన్న మట్టి పాదాలు
నా కవితా పాదాలై
వర్ణాలు లేని
వాక్యాల సౌందర్యమే కవిత్వం!