ఎంత గొప్పవి! (కవిత)

భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు
9393109261


అక్షరాలను పదాలుగా మార్చడానికి
భావంతో వాటిని సమన్వయ పరచటానికి
కవి పడే తాపత్రయం అంతా ఇంతా కాదు.
ముందుగా తన భావాలతో వాటిని బుజ్జగిస్తాడు.
సునిశితమైన తన ఆలోచనల త్రాళ్ళతో,
వాటిని చుట్టుముట్టి బంధిస్తాడు.

ఉహల ఊసులతో వాటిని ఊరిస్తూ,
ఆశయాల బాసలతో ఊయలలూపుతూ
జీవితాన్ని వడపోసే ఆశలతో వాటిని వారిస్తూ,
జోల పాడుతూ,తన ఆదరణతో సేద తీరుస్తూ
తన ఆత్మీయతతో అవి ఆదమరిచేలా చేస్తూ
తన మమతలతో మచ్చిక చేసుకొని,వాటిని జతకలిపి
మనకందించడానికి, వాటిని మన ముందుంచడానికి
కవి పడే తపన,వేదన,
అందుకై అతను చేసే శోధన,సాధన
నిజంగా ఎంత గొప్పవి!