పాపాయి కల

తమ్మెర రాధిక
9440626702

నిదుర పోని వెన్నెల
కోవెల ఎదురుగా వున్న కోనేట్లో
నిశ్చల చిత్రాలు గీస్తోంది!
కొమ్మల్లో దాక్కున్న గాలి గమనిస్తోనే వుంది
ఎలా ఒక్కసారిగా విజృంభించి చెదరగొట్టాలా అని !
గోపురం గూట్లోంచి గువ్వ ఘడియ ఘడియకూ
రెక్కల్ని టపటప మంటూ శబ్దిస్తోంటే
తంబూరా తీగలలో మెలి తిరుగుతున్న రాగం
కొలనులో చేపై పైకెగసింది నీటినల్లకల్లోలం చేస్తూ
వెన్నెలంతా ముద్ద కర్పూరంలా మండిపోయింది
కేదార రాగపు స్వరాల నిప్పు రవ్వలల్లె!
నిశ్శబ్దపు అంచులు మెరుస్తున్నాయి కళవళపడుతున్న
పరిసరాలకు సానపడుతూ
అదుగో అప్పుడే....
గుడి తలుపులు నెమ్మదిగా తెరుచుకుని బాటసారిగా మాదిరి
భ్రమలు వెల్లి విరుస్తో భగవంతుడు
అలంకారిక చిరునవ్వుతో,
మేని విరుపు పట్టు తాపితాలతో.
పుట్టిన్నాటి నుంచీ కంటి  రెప్ప  ఏమారలేదు
పురాణాలలో వర్ణించి రూప వైభవం ఏ విధంగా
చూస్తానో అన్న భయ భీతులతోనే కాలం వెళ్ళదీసానే గానీ
ఇలా....
నలువైపులా లేచి పడుతున్న రాగ తరంగాల నీడలలో
పొగమంచును ఆకాశంలో దాచుకున్న నిశ్శబ్దాన్ని
విచ్చదీస్తూ వస్తున్న ఆ మూర్తిని
ధ్యానంలో చూసాం
ధ్యాసగా చూసాం,
లిప్త కాలంలో కనుల ముందు నుంచి వెళ్ళిపోతూ కరిగిపోతూ
ఆ మూర్తి అమూర్త రూపం భూమండల మంతా పరుస్తూ
అదృశ్యమవడం !
ఎప్పటిలానే నడిరాత్రి దాటిన నిశ్శబ్దంలో
కోనేరు వెన్నెలనడుగుతోంది నాలో చిత్రాలు గియ్యగలవాని!
తంబూరా తీవెలు రాగాన్ని సరిచేసుకుంటున్నాయి
నీటి చేపలవ్వడం కోసం,
కలత నిదురలో సొక్కిపోయిన కలల పొత్తిళ్ళ పాపాయి
ప్రకృతిని కలకంటోంది