అన్నా జర యిటు గూడ ...! (కవిత)

విజయ్‌ కోగంటి
8801823244


మీరు నిజంగానే గొప్పోళ్ళన్నా
మాలో కొందరికి మిమ్మల్నిచూస్తే
గుండెలుప్పొంగుతాయన్నా
ఎంత మాయగా నవ్వుతారన్నా
రోజూ విని పోయే మాటలైనా
ఎంత ప్రేమగా చెప్తారన్నా?

మాకోసం ఎంత కష్టపడుతున్నారన్నా?
నిన్న మొన్నటి దాక మాతో వున్నోడూ
మీతో జేరి చల్లంగ కార్లల తిరుగుతున్నాడన్నా!
మేమంటే మీకు ఎంత ప్రేమన్నా?
అందిన చోటల్లా 'దాహం'తీర్పిస్తున్నరు
మాకోసం నగరాలు నిర్మిస్తున్నరు
ఆకాశంలో రైళ్ళు తిప్పుతానంటున్నరు
మా కాళ్ళేమో నేలనుండవట్టె
పైకిజూత్తే ఏమీ కానరాక మెడలు నొప్పివట్టె
చూస్తే కళ్ళు బైర్లు తిరుగుతున్నై అన్నా
కొంచెం సమజవ్వక గడబిడైతున్నమన్నా
అన్నా! మీ పాకేజీలు టాబులు గీబులు

మెట్రోలు గట్రాలు, మేకినిండియాలు
మాకొద్దు గానీ
మా పురుగు మందులు మామీద
పనిచేయకుండ చూడండన్నా
బుక్కెడు బువ్వ తినేట్టు చూడండన్నా
మా పిలగోళ్ళకిబడులంటే
అసయ్యం పుట్టకుండ చూడండన్నా
ఆస్పత్రుల కెళ్ళి  ఎలుకల నోట్ల బడకుండ
బతికొచ్చేట్టు చూడండన్నా
రోడ్లమీద బద్రంగ నడిచి ఇల్లు జేరేట్టు చూడండన్నా
మీ  గ్లోబలు ఇస్కూళ్ళకి, మీ ఇస్టార్ల ఆస్పత్రులకి మేం పోలేంగద!
మీకు కుదిరినప్డు
మీ ఏసీ కార్ల నుంచీ, మూసిన గదుల్నించీ
వర్షం కురిసిన రోజుల్ల, అమాస రోజుల్ల
మీ యల్‌ యి డీలు వెలగని వేళల్ల
మీ గోదార్లు మా కాల్వల్ల పొంగిన వేళల్ల
మేము తిరిగే రోడ్లల్ల నేలమీద నడిచొచ్చి
మా సంగతులు కూడ జర వినుకోండన్నాఅన్నలూ అటు దేశాల్నే గాదు

మమ్మల్ని గూడ జర జూస్కోండ్రి.