నవంబర్‌ నెల పురస్కారాలు

గువ్వగూడు
కథకు: రూ.700/-
రచయిత : డా|| ఎం. ప్రగతి
ఘోర పాపమే

కవితకు : రూ .500/-
రచయిత   : షా. ఇబ్రహీం