ఫిబ్రవరి నెల పురస్కారాలు

ఆశాద్వీపంలో రచయితల 'వనభోజనం'
వ్యాసానికి: రూ.500/-
రచయిత :అవధానుల మణిబాబు


కళాత్మకత
కథకు: రూ.700/-
రచయిత : పిళ్ళ కుమారస్వామి


వేగం
కవితకు : రూ .500/-
రచయిత :  దుప్పాడ రామకృష్ణనాయుడు