జూలై నెల పురస్కారాలు

ఆమె గళమెత్తింది
కథకు: రూ.700/-
రచయిత : నల్లపాటి సురేంద్ర
ఆరుంధతీయుడు
కవితకు : రూ .500/-
రచయిత   : ఈ. రాఘవేంద్ర