మార్చి నెల‌ పురస్కారాలు

సమకాలీన కవిత్వ చిత్రణ ‘పునాస’
వ్యాసానికి: రూ.500/-
రచయిత :సిద్దెంకి యాదగిరి
అంతరంగ తరంగం
కథకు: రూ.700/-
రచయిత : చెన్నా రామమూర్తి
ఆకుపచ్చని కన్నీరు
కవితకు : రూ .500/-
రచయిత   :  అమూల్యాచందు కప్పగంతు