సెప్టెంబర్‌ నెల పురస్కారాలు

రెక్కల్ని ఎగరనిద్దాం...
కథకు: రూ.700/-
రచయిత : యస్‌.వి.యమ్‌.ఎన్‌. గాయత్రి
వాళ్ళెప్పుడో చచ్చారురా...!!!?
కవితకు : రూ .500/-
రచయిత   : జి. తిరుపతిరావు