సాహిత్య ప్రస్థానం ఆగష్టు నెల పురస్కారాలు

బ్రతుకు తెరువు
కథకు: రూ.700/-
రచయిత :గుళ్ళ తిరుపతి రావు


రాయలసీమ అస్తిత్వ గాధ - శప్తభూమి
వ్యాసం: రూ.500/-
రచయిత :చెన్నా రామమూర్తి


అజ్ఞాతవాసి
కవితకు : రూ .500/-
రచయిత :బంగార్రాజు కంఠ