మొండిపట్టు

కవిత

హిందీ మూలం : స్వాతి ఠాకూర్‌
అనువాదం : డా|| వెన్నా వల్లభరావు

లోపల ఒక మొండిపట్టు
వాళ్ళ ఆలోచనాధోరణిని మార్చాలని
పుట్టుకతోనే వాళ్ళ మెదళ్ళలో నాటే
స్త్రీ అంటే కేవలం
ఒక భార్య, ఒక తల్లి అనే భావాల నుంచి

అసత్యాలనుంచి, బాధ్యతల నుంచి
వాళ్ళని దూరం చెయ్యాలని నా పట్టుదల
పతిని పరమేశ్వరుడని చెప్పే
సంప్రదాయాల నుంచి బైట పడేవేసి
తామూ మనుషులమేనని
స్వయంగా పరిపూర్ణులమని,
తమ భర్తలంత పరిపూర్ణులమని
విశ్వసింపజెయ్యాలని నా ఆరాటం
కాని
ఎంత ప్రయత్నించినా
వాళ్ళు బయట పడాలనుకోవటం లేదే!
పరిపూర్ణ వ్యక్తులుగా మారటానికి సిద్ధంగా లేరే !
అంతేకాదు
నా మొండిపట్టుని
పెడత్రోవ అంటుంది నా సమాజం
అయినా
నా మొడిపట్టు అలాగే ఉంది
పెడత్రోవపట్టిన సమాజాన్ని మార్చాలని....