తను (కవిత)

మోతుకూరి శ్రీనివాస్‌
9866061350


వాడిన పసుపు నవ్వు
జారిన కురుల వెండి తీగలు
గుండెలు దాటని శబ్ధం
దీపకాంతిలో దేవకి
ఆమె ముఖం

లేత చిగురులా మెరిసింది
తను ఒక సందేహ రాగం
2
నిశబ్ధంలో
ఆమె గొంతు విప్పింది
విరిగిన గాయం
అనంత శోకాన్ని మోస్తున్న
రెండు తనువుల ఒక బరువు
మూసిన తలుపులు
తనకు తను ఒక విదేహం