జీవితం

కవిత

         - సర్వమంగళ - 918240497942

శయం ఒక వస్తువైంది

మార్కెట్‌లో ఆశ ఒక సరుకై

జీవితం ప్రతీ క్షణం

ఒక దుర్భర ద శ్యమై

సమాజపు పంటి గాట్లతో

పెను బాధల చుట్టూ ప్రదక్షిణ.

వీపు తాకిన కడుపుతో

సిర దమనులలో చెమట ప్రవహిస్తే

దేహపు శ్రమ అక్కడే ధార పోస్తుంటే

గుక్కెడు గంజి తనపై అలిగి

మెతుకులు చేసే ధర్నాతో

బక్క చిక్కిన ఆమె పొట్ట

ఆత్మ హత్య చేసుకుంటానంటే

ఆ శరీరపు ప్రతిఘటన!

 

కన్నపేగుకు మాతశోకం

మిగిలించలేని

ఒకానొక పొడుగాటి బంధం

మదిలో ముళ్ళులా గుచ్చుతోంది

పూటకో పురిటినొప్పి చొప్పున

బతుకు గమ్యం

చితి మంటలో చిక్కి శల్యమై

ఇప్పుడు షరాబు

పాన్‌ బ్రోకర్‌ల చేతికి చిక్కింది!!