కొన్ని - ఇంకొన్ని

కవిత

- డా. స్వర్ణలత గొట్టిముక్కల 

మనసు వాకిలి దాటి

ఆప్యాయంగా లోనికి వేసే అడుగులు కొన్ని

బయటకు నడిచే అసహనపు అడుగులు ఇంకొన్ని

బంధాల దారాలను

అలవోకగా నేసే చేతులు కొన్ని

చేతకాక చిక్కుముడులేస్తూ

పుటుక్కున తెంపే చేతులు ఇంకొన్ని

 

వెన్నెలకురిసే మల్లెలను

గుండెకు పొదువుకునే మనసులు కొన్ని

చేజార్చుకున్నా చింతించని

మమత తెలియని మనసులు ఇంకొన్ని

అనుభూతిని

అశ్రువులో ఒదిగించే కన్నులు కొన్ని

ఆర్ద్రతకు ఎడబాటై

పొడిబారిన కన్నులు ఇంకొన్ని

వెలుగుకై బాటలు పరిచిన

జ్ఞాపకాలు కొన్ని

అహాలతో చీకటి నింపిన

జ్ఞాపకాలు ఇంకొన్ని

 

ప్రతి రేకునా ప్రేమను పూసే

పరిమళాల పువ్వులు కొన్ని

నిరాశా నిర్లిప్తతలతో నిలచే

విరియని పువ్వులు ఇంకొన్ని