అమ్మా.... ,

మెరాజ్‌ ఫాతిమా
9000173860
యుద్ధం అనివార్యం ,
కానీ ఆయుధమే సిద్దం కాలేదు ,
అమ్మా , రా.... ముందుకు రా.... ,రీ
మానవత్వం కోసం , మమత కోసం ,
స్వచ్చత కోసం , నిశ్చత కోసం ,
నువ్వు చేసిన యుద్దాలేవి ..?
పోరు లేకుండానే ఓటమిని అంగీకరించే ,
ఈ బానిసత్వం ఎక్కడి నుండి వచ్చింది ..?
ఉగ్గు పాల నుంచా..? మగ్గిన సంస్క తి నుంచా ..?
బుగ్గయిన స్వేచ్చ నుంచా ...?
రీ
అరె...
పశువు కోసం , పక్షి కోసం ,
శిశువు కోసం కసువు కోసం ,
భూమికోసం , బూడిద కోసం ఆకరికి ఇసుక కోసం కూడా యుద్దాలే....,
ఎక్కడ తల్లీ.... నీ స్వేచ్చ ..?
ఎవడో ముక్కులో అత్తరు పోసుకొంటే ,
వాడెనుక పరిగెత్తే ప్రకటనకు దిగజార్చే ధైర్యం ఎందుకిచ్చావ్‌..?
ఇంకెవడో గడ్డం గీసుకుంటే ,
వాడి మగతనాన్ని మెచ్చుకొంటూ చెంప రాసే చపలత్వమా నీది ..?
సతివై, చితివై, మనోచింతవై ..... ,
అంకక్షూ, ఆకాంకక్షూ తలవంచిన వంచితవై...,.
రీ
ఎందుకమ్మా ....
నీ కాళ్ల దగ్గరి స్వర్గాన్ని దాటిన పాపుల చెంత ,
ఒదిగి ,ఒదిగి
రాక్షస రతుల్లో, రక్కసి గతుల్లో....., హింస పడుతున్నావ్‌ ..?
చాలు , చాలిక ...,
అమ్మను అంగడి బొమ్మను చేసే అప్రకటితపు ప్రకటనలు ,
రద్దు కావాలి, అందుకు నువ్వే ముందుకు రావాలి .
ఈ అత్తరు వ్యామోహాలను అరికాలికింద తొక్కెయ్‌ ,
ఈ నెత్తురు వ్యాపారాలను ఎడం కాలితో తన్నెయ్‌ ,
రీ
ఆడదంటే '' మేల్‌ '' విత్తనాల ఖజానా కాదు,
ఆడదంటే '' ఫిమేల్‌ '' నిషిద్దాల ఖార్కానా కాదు.
అమ్మా..... నీవు ఆటబొమ్మల మేళం కావు
అమ్మా ..., నీవు జన్మల నిచ్చే దేవళం నీవు.