కార్యశూరుడు

పాట

జంధ్యాల రఘుబాబు - 9849753298

కార్యశూరుడు వీరేశలింగం
కావ్యకారకుడు వీరేశలింగం
కనులు తెరవమనె వీరేశలింగం
కలిసిసాగమనె వీరేశలింగం       //కార్య//
బాల్యవివాహం బహునష్టమని
ముసలోడితో పెళ్ళి మానమంటూ
మహిళలొ అమ్మను చూశాడు
మహిలో తారగ నిలిచాడు
మనకే మార్గం చూపాడు   //కార్య//
వితంతువులనే చేరదీసి
వివాహాలు జరిపించాడు
విధిరాతలను తానే మార్చి
విప్లవాలనే తెచ్చాడు
విలువలు మనకే నేర్పాడు        //కార్య//

కులవిభజనలు వద్దంటూనే
జనులందరిని ఒకటిగ చేసి
పంక్తిభోజనం చేయించాడు
ప్రజలమనసుల్లొ నిలిచాడు
ప్రగతిబాట మనకిచ్చాడు        //కార్య//

మూఢ నమ్మకం వదలమని
మూర్తిమంతమై నిలిచాడు
అభ్యుదయానికి మూలపురుషుడై
నిత్యదర్శనం అయ్యాడు
సదా మనకు తోడుంటాడు      //కార్య//

పాత శాస్త్రాలు పక్కన పెట్టి
కొత్త చదువులు చదవమని
ఆలోచనలు మార్చమని
ఆశలనే రేకెత్తించాడు
ఆశయపథమై వెలిగాడు        //కార్య//

తాను దూరమై వందయేళ్ళు
మనకు దగ్గరై తెరిచె మన కళ్ళు
ఉంది చూడమనె  చుట్టూ కుళ్ళు
శుభ్రపరిచెను అందరి మెదళ్ళు
జీవిస్తాడులె వేల ఏళ్ళు ....
జీవిస్తాడులె వేల ఏళ్ళు ....
జీవిస్తాడులె వేల ఏళ్ళు ....