ఆకాశమంత

ఇల్ల ప్రసన్నలక్ష్మి
9494165632


గుప్పిట బంధించజాలని
ఆకాశమంత అతిశయానివి!
మదిలో సడి రేపి...
ఒడిలో సవ్వడి చేసే నవచైతన్యానివి
ఆంక్షల సంకెళ్ళను  తెంచుకునే
స్వేచ్ఛా విహంగానికి చిరునామావి!
కలల అలల పై అలజడి రేపిన
కనురెప్పల అలజడికి నిలువెత్తు సాక్ష్యానివి!
నేల పై  కాళ్ళూనుకునేందుకై
నింగి అంచుల కెగసే ఆశయ పతాకవి!
వేటాడే తోడేళ్ళపై
తెగించి తెగువ చూపే పిల్ల చిరుతవి
వెంటాడే దురాచార నిశిపై
ప్రజ్వలించే చైతన్యపు దివిటీవి
అధిగ్రహణపు నీలినీడను
చీల్చుకొచ్చే స్వయం ప్రకాశానివి!
నా ఊపిరిని శ్వాసగా మలచుకున్న
నా ప్రతిరూపానివి!
ఆశయసాధనకై వెనుకడుగేయని
రేపటి నా ప్రతినిధివి...!