కరువుా ఆ తర్వాత (కవిత)

హిందీమూలం:  నాగార్జున్‌
అనువాదం :  ఘట్టమరాజు

09964082076


చాలా రోజులదాకా
పొయ్యి ముక్కుతూ మూలిగింది
విసుర్రాయి మొగం వేలాడేసింది
చాలారోజుల దాకా

గుడ్డికుక్క వాటివద్దే నిదరోయింది
చాలారోజుల దాకా
గోడ మీద బల్లి గస్తీ తిరిగింది
చాలా రోజులదాకా
ఎలుకలదీ అదే గతి
ధాన్యలక్ష్మి ఇంటికొచ్చింది చాలా రోజుల తర్వాత
పొగ వెలువడింది ఇంటిచూరు నించి చాలా రోజుల తర్వాత
మిలమిలా మెరిసాయి యింటిల్లిపాదీ కళ్ళు చాల రోజుల తర్వాత
కాకి కళ్లు పులుముకొంది చాలా రోజుల తర్వాత