చలన జీవితం

బూర్ల వేంకటేశ్వర్లు
9491598040


నేలలోకి చొచ్చుకు వెళ్ళే వేల వేళ్ళ
ప్రాణ నాడులకు స్పందనలనిస్తూ
చంటిపాప గుండె మీద తల్లిలా
చెవివొగ్గి విత్తనాల్ని వింటుంది మట్టి
యుగయుగాల చలన శక్తిని
బొట్టు బొట్టులో ప్రవహింపజేస్తూ
నదిలో అశరీర వాణిలా
రోజుల పుటలు తిప్పుతాడు సూర్యుడు
ప్రశ్న జవాబుల కాలపత్రాల్నిరాసి
జేబులో పెడుతూ
ఏమీ ఎరుగని నదిలా
ఒండ్రు సారాన్ని ఒంటిలో నింపుతుంది చెట్టు
తనువుకూ గాలికీ మధ్యనున్న
సజీవ తంత్రీ లయల తాళాలు తీసి
వెదురు బెజ్జం నుండి రెక్క విప్పిన తుమ్మెదలా
కాలజ్ఞానాన్ని పాడుతుంది పిట్ట
జీవితాన్ని వినీ చదివీ రాసీ పాడే పాట
సజీవ రాగమౌతుంది
చేవ చచ్చినా సరే
వరుస వ క్షాల నిర్గమనాల మధ్య
చింతలేని చెట్టులా గాలితో కూడి
గలగలా గోదారిని వింటూ తలూపుతాడొకడు
చీకట్లు కమ్మినా సరే
పర్వత ముఖం మీద చందమామలా
నేల వెన్నెలను పట్టుకొని
జయ దరహాస వచనాలు చదువుతాడొకడువిసిరికొట్టినా సరే

గాలి మీద పిట్టలా

కొత్త కావ్యాలు రాసి

కవిత్వసిరా సంతకం చేస్తాడొకడునిలువున కోసినా సరే

కొట్టుకుపోయిన తీరాన

చిరిగిపోయిన బతుకు పేలికలా

ఒంటిని కొమ్మకు ఆరేసుకొని

పతాకమెత్తి పాట పాడుతాడొకడుతరువు కదలక

లోపలి పువ్వుకు ఊపిరాడదు

ఏరు పారక గుండెలో రాయి కరగదు

మనస్సు ఎదురేగక

బతుకు పంట ఏరోజూ పండదు

గతం వర్తమానంలో నిలవదు

భవిష్యత్తులో ఈ రోజు మొలవదు

బతుకును వింటూ చదువుతూ

రాస్తూ పాడుతూ

సాగిపోవడం జీవన కళ

జీవితమంతా చలనంలో జీవిస్తుంది

స్తబ్దత జీవితంలో ఇమడక మరణిస్తుంది