వేగుచుక్క వేమన

నల్లి ధర్మారావు
సాకి : కులం పేర.. మతం పేర
చీకటి ధారలు కురిసినపుడు
వేకువ దారులు మూసేసినపుడు
వెలిగిందొక వేగుచుక్క..! కదిలిందొక కాంతిరెక్క !
విశ్వదాభిరామా.. వినురవేమ
విశ్వదాభిరామా.. వినురవేమ
పల్లవి వేగుచుక్క వేమన్నా కాంతిరెక్క వేమన్నా!
జాతికి సరికొత్త చూపు అందించిన ప్రేమన్నా..!
చరణం: తల్లి మాదిగైతే - కొడుకు బాపడెట్లు
కుల, గోత్రం పేరుతో ఎందుకు సిగపట్లు
అరుంధతిని గుర్తుచేసినాడు - వేమన్నా!
అగ్రకులం గుట్టు విప్పినాడు - వేమన్నా!||వేగుచుక్క||

చరణం: భూమి బాధిస్తే - ప్రజల ఉసురు తగులునని
ఎగురవేసిన బంతి - ఎందాక నిల్చునని
పాలకులను నిలదీసినాడు - వేమన్నా
శ్రామికుల పక్షం నిలిచాడు - వేమన్నా || వేగుచుక్క||
చరణం: తేటతెలుగులో ఆట - వెలదులను సృష్టించి
జాతి ముంగిట జ్ఞాన - జలధులను పారించి
మూర్ఖులను నిలదీసినాడు - వేమన్నా
మూడులను వెలివేసినాడు  - వేమన్నా || వేగుచుక్క||