ఒక్కోసారి...!!

కవిత

- యామినీ దేవి కోడే -9492806520

ది గదిలో నువ్వు మోస్తున్న సవ్వడి
నా నుంచీ విందామనుకుంటావ్‌..!
తాళానికి శ తి కలిపే రాగం రానే రాదనుకునే నేను..
మాటతోనో, మనసుతోనో కాక మౌనాన్ని మాత్రమే తిరిగి ఇవ్వగలుగుతాను.
మాట లేని గాయమొకటి నా మౌనం చేసిందని తెలిసాక...
మౌనం కూడా ప్రమాదమని అర్థమైన క్షణాలవి!
నేనూ... గాయపరచగలననే నిజాన్ని చూసానప్పుడు.
నా మాటని ఇప్పుడు
నీ మౌనం నిజంగా మింగేసినట్టుంది.
ఊహనైనా ఊహించలేదు!!
కాలానికి మాత్రమే ఆశలిచ్చి..
మనసుకైన గాయాన్ని మాన్చలేని వేదననై..
వరమైనా, శాపమైనా
ఏదీ అందుకోలేని శక్తిహీనతకు గురికాబడతానని..
చేతనలో ఉండగలనో..
అచేతన స్థితికి చేరుకుంటానో..!
కొన్నిటికి కాలమే సమాధానం  చెప్పాల్సి ఉంటుంది.
మనసు మాట్లాడలేని
క్షణాలన్నీ పోగేసినప్పుడు
అవ్యక్తపు వేదనలో మునిగి
గురుతుకు రాని క్షణాలను ఏరి వేసి
గుర్తొచ్చే సుమాలను దండగుచ్చమంటే ఎలా..
మదిపూలవనం అంతా కలియతిరుగుతూ
కాలం వైపు చూస్తూ అలా నిశ్చలమైపోయా..