గెడకత్తి

కవిత

- మెట్టానాగేశ్వరరావు - 9951085760

మేడలున్నోళ్లకు

తెలియకపోవచ్చు

మేకలున్నోళ్లకు మాత్రం

గెడకత్తి

నిత్యం చొక్కా ధరించినట్టు

భుజాన అలంకరిస్తారు!

చిటారుకొమ్మనెక్కిన

ముళ్ల కోరింతరొట్ట

గెడకత్తిని చూడగానే లొంగిపోతుంది

చుట్టాకులరొట్ట

చుట్టాలకు పెట్టిన విందులాగ వుంటదని

మేకలు చెప్పాయనుకుంటా

గెడకత్తి హుషారుగా కోసి వడ్డించింది..!

బరింకరొట్ట కంచిత్రం కాయలు ఏవైనా

మేకలడిగితే చాలు

ఆకాశాన్నైనా అందుకుంటానంటూ

గెడకత్తి ప్రసన్నత ప్రదర్శిస్తుంది..!

మేకలికాపరి

అన్నం పట్టుకెళ్లడమైనా మరిచిపోతాడెమో గానీ

గెడకత్తి లేకుండా గడపైనా దాటడు

మేకలడొక్కల్లో లోయల్ని చూడలేక

ఏ చెట్టుపై ఏ రొట్టతీగలు పాకాయో కనిపెడతాడు

ఒక వేళ గెడకు అందకపోతే

బొటనేలు మీద నిలబడి

మేకల గొంతుల్లో నెమరేతను సాధిస్తాడు

తన ఆకలిధ్యాసని పక్కనపెట్టి

మేకలాకలి తీర్చడంలో అమ్మలా అనిపిస్తాడు!

 

అతడికి

పోగేసుకోవడమంటే రొట్ట పోగేయడమే

మేకపెంట పోగేసి

సారవంతమైన పంటకు భరోసానివ్వడమే..!

అతడిని

గెడకత్తి  మూలాలహద్దు దాటనీయలేదు!

నాకూ ఓ గెడకత్తి కావాలి

మేకలకు రొట్ట కోయడానికి కాదు...

నాకందకుండా పెరిగిపోతున్న

దుర్గుణాల డొంకను కోసి పారేయడానికీ..!