హైకూలు

బి. గోవర్ధనరావు
94419 68930


మంచుమల్లెలు
హేమంతపు హేలలో
రుతురాగాలు
తామరపూలు
చెరగని ముగ్గులు
నీటిలో దీపాలు
చేతిలో చెరుకు
తేనెలూరు పలుకు
సంక్రాంతి పిలుపు
రైలు ప్రయాణం
వంతెన్ని దాటుతున్న
కొత్త పల్లవి
పేపర్‌బాయ్‌
వార్తలపూలను చల్లే
తొలిపొద్దు హాయి
వలస పక్షి
రెక్కల కష్టంతో
భుక్తిని గెలిచింది