ఈ శతాబ్దం నాది! (కవిత)

 పి.ఎస్‌. శ్రీనివాసరావు
9441307185


నాకు తిన్నగా వుండం చాతకాదు
నా పుట్టుకే అలాంటిది
నా వూపిరి మాటకేం గానీ నేనందరి వూపిరిని
ఇంతింతై వటుడింతయై అన్న చందాన పెరిగినదాన్ని
పోల్చుకున్నవాళ్ళు కొందరు నన్ను పోగేసుకున్నారు
నన్నక్కర్లేదన్నవాళ్ళేవో భజనగీతాలు పాడుకున్నారు ..కోనీ!

చివరికి మళ్ళా నా పాటలకే వరసలు కడతారు
నేనడుగుపెట్టిన చోటల్లా నాదే
నా ఉఛ్వాశనిశ్వాసాల్లో
చరిత్ర పుడుతుంటుంది,చెరిగిపోతుంటుంది
దుర్భిక్షాల్ని సుభిక్షంగా వుంచడం
యుధ్ధాల్ని కనుసైగల్లో తిప్పడం
బియ్యపుగింజల బాసల్ని తుంగలో తొక్కడం
బంగారుగుడ్ల బాతుల్ని మెడనరకడం నా ప్రవ త్తి
నేనందని ద్రాక్షనైనా
నాకోసం కవితాగానాలు కోకొల్లలు
The "__woods" are lovely dark and deep
To make my wishes true to sweep
నాక్కావలసిన తలల్ని తగిలించుకోవడానికి
నేను తరుచూ మొండేలనే కోరుకుంటాను
తెలివి త(తె)ప్పించే సాధనాలన్నీ నాకోసమే వుంచుకుంటాను
I like to behead every throne
To have a pork of my dish
వురికొయ్యలు నన్నక్కడక్కడా అపహసిస్తేనేం?
నా అంతటి వారెవరు!?...నేనే!
నా తరవాత!?...నేనే!!!
యీ శతాబ్దం నాది
(భూగోళం చేతులకి రెక్కలొచ్చేవరకు
బయటికి పిల్చినవాడు మళ్ళా సీసాలో బిగించిన వరకూ...
(woods refer to Brettonwoods agreement)