ఐడెంటిటీ

కవిత

- డా.యస్‌.సత్యప్రసాద్‌ - 94405 44675

నువ్వెవరు? అంటూ..
ప్రశ్నల పరంపరలు
నీ ఉనికి చెప్పమంటూ
శూలశోధనలు
నాకే తెలియదు

నేనెక్కడ పుడుతున్నది
నేను పుట్టేసరికే..
నాపై ఓ ముద్రవేసున్నది
ఊహవచ్చాక తెలిసింది
అది.. కులం ముద్ర
దానితో ఇంకొకటి
అది.. మతం ముద్ర
ఎదుగుతున్న కొద్దీ
ఇంకెన్ని ముద్రలో
స్థానిక ముద్ర..
జాతీయ ముద్ర
వ త్తి ముద్ర..
ప్రవత్తి ముద్ర
ఇంకా మరెన్నో ముద్రలు
ఎన్ని ముద్రలు వేసినా
నాకున్నది...
ఒకే ఒక్క ఐడెంటిటీ
మారిపోనిదీ, మార్చలేనిదీ
కాలపరీక్షలో నిలిచేది
నన్ను కోసి చూసినా...
నిరూపణ అయ్యేది
ఆ ఒక్కటే
యూనివర్సల్ట్రూత్‌
అదే..
మనిషి అనే
నా ఐడెంటిటీ.