అలా తిరిగొద్దాం రా !

కవిత

- నూనెల.శ్రీనివాసరావు - 9492970231

ప్పుడూ ఊరుంది
చెట్టుంది పిట్టుంది
వాగుంది వంతెనుంది
కానీ తీరికేది
మనసుపెట్టి చూసేందుకు
మనిషినై చూసేందుకు !

ఇదేం కాలం
క్షణాలకు ముడుపులు కట్టి
డాలర్లుగా మార్చే కాలం
నిమిషాలకు రెక్కలు కట్టి
అవకాశాల ఆకాశాలపై
ఎగిరే కాలం
చల్లని సాయంత్రాలు
వెన్నెల రాత్రులు
ఏవీ పట్టక
ఏవీ నప్పక
ఎవరో తరుముతున్నట్లు నడకతో
ఏదో సాధించాలన్న తపనతో
తనకు తాను యంత్రమై
తనకు తాను మంత్రమై
తిరిగే కాలం
మరిగే కాలం !
ఇక్కడ ప్రపంచం
అరచేతిలోకి వచ్చేసింది
మెదడుతో సంబంధం తెగి
చూపుడు వేలుకు పట్టాభిషేకం
జరిగిపోయింది
మీటనొక్కితే చాలు
అన్నీ ముందు వాలుతాయి
శుభోదయాలు శుభరాత్రులు
అనుబంధాలు అనురాగాలు
అలా తెరపైకొచ్చేస్తాయి
తైతక్కలాడేస్తాయిజి
ఆపైన అవి కంటబడవు
కంటబడినా గుర్తించబడవు !
అంతా మాయ
తనకు తాను గిరిగీసుకున్న
మనిషి మాయ
తన చుట్టూ తాను
స్ప హ కోల్పోయిన మనిషి మాయ
చివరకు తాను మాయమై
మాయమైనాడమ్మా మనిషంటూ
వ్యధచెందే మాయ
ఈ మాయకు విరుగుడేదీ ?

ఇప్పటికీ ఊరుంది
చెట్టుంది పిట్టుంది
వాగుంది వంతెనుంది
పద నేస్తం
అలా తిరిగొద్దాం
హాయిగా అలా ప్రక తిలోకి
మమేకమౌతూ ప్రక్షాళనమౌతూ !