పిచ్చుకకో ఉత్తరం

కవిత

- ఉదయమిత్ర - 9985203376

ప్రియమైన పిచ్చుకకురాసేది

నీవెప్పుడొస్తావొ తెలియక

నేనీ ఉత్తరాన్ని రాస్తున్న .

 

నీ స్పర్శలేక

మా కిటికి ఊచలు

అందాన్ని గోల్పోయాయి

నీ చప్పుడు వినక

మా జామచెట్టు ఆకులు

దీనంగ తలను వాల్చాయి

పక్షుల కువకువలు బోయి

లారీలరొదలు మిగిలాయి

నీకిది తెలిసిందా

పిచ్చుకల దినోత్సవమట

 

ఏటికాడ

నీరేటికాని జాడనే లేదు

చెరువుగట్టుకాడ

చెకుముకి పిట్ట చప్పుడే లేదు

చెరువుల

బుడుముంగల గంతుల్లేవు

పండుగొస్తె

పాలపిట్టలు కానరావు

ఇంటున్నవా

పిచ్చుకల దినోత్సవమట

 

సెజ్‌ ల దెచ్చిరి

పల్లెల ధ్వంసం జేసిరి

సెల్‌ టవర్ల దెచ్చిరి

పక్షుల దూరం జేసిరి

మందు ఎరువులబోసి

భూమిని పచ్చి పుండు జేసిరి

కనుగుడ్లు బెరికి

కమనీయ ద శ్యం జూడమంటరు

చెవుల సీసం బోసి

శ్రావ్య గానాల వినమంటరు

 

అంతా ఇంతేనేమొ

రేప్పొద్దున

అడవిని ధ్వంసంజేసి

ఆదివాసీని అంతం జేసి

ఆదివాసీ దినోత్సవమంటారేమొ

 

ఉంటామరి:

నీ చిరకాల మిత్రుడు ...