పనిలోనే ఒరిగిన శిఖరం

ఏప్రిల్‌ 15న బయలుదేరి చెన్నపురి వెళ్లి కొమర్రాజు లక్ష్మణరావుగారి ఇంట్లో ఉన్నారు. వెళ్లిన దగ్గర్నుంచీ కవుల చరిత్ర రెండో భాగం పునస్సంశోధిత ముద్రణం తీసుకు రావాలనే తపనతో ఓపికలేకపోయినా పని చేశారు. 1919 మే 27న కొమర్రాజు గారి ఇల్లు 'వేదవిలాస్‌'లో కవుల చరిత్రకు సంబంధించిన శ్రీకృష్ణదేవరాయల చరిత్ర ప్రూఫులు దిద్దుతూ కుర్చీలో ఒరిగిపోయారు. 1919 మే 28న పంతులుగారి భౌతికకాయానికి దహన సంస్కారాలు చేశారు. కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు పంతులు, చెన్నాప్రగడ భానుమూర్తి మొదలయినవారు శవవాహకులుగా ఉన్నారు. రుద్రభూమిలో కందుకూరి వారి ఆత్మశాంతి కోసం ఎంతో మంది ప్రార్థనలు చేశారు. తన దేహాన్ని, గేహాన్నీ, కాలాన్నీ, ధనాన్నీ - యావత్తూ సంఘసంస్కరణ కోసం ధారపోసిన మహనీయుడు శాశ్వత నిద్రపోయాడు.- ఆచార్య పర్వతనేని సుబ్బారావు (ఆంధ్ర సాహితీ స్రోతస్విని- తెలుగు మహాజన సమాజం స్వర్ణోత్సవ ప్రత్యేక సంచికలోని 'కందుకూరి భాషా సేవ' వ్యాసం నుండి)