జ్ఞాపకాలు ఘనీభవిస్తే

వల్లభాపురం జనార్దన 
8179939547


జ్ఞాపకాలు అపురూపాలు
బతుకు ఆక్సీజన్లు
మనుగడకు గనులు
జ్ఞాపకాలు ప్రవహిస్తేనే సౌందర్యం
ఘనీభవించిన జ్ఞాపకాలు
ఉఛ్చాస నిశ్వాసాలతో లేని దేహాలు
జ్ఞాపకాలు నడిపించె సారధులు
నడక ఎంపికకు నిఘంటువులు
పడకేసిన పయనానికి ఉద్దీపన సూత్రాలు
జ్ఞాపకాల లింకు తెగితే
జీవితం దారం తెగిన గాలిపటమే
జ్ఞాపకాలు మనసు ప్రయోగశాల ఆవిష్కరణలు
జీవన ఛందస్సులు
ఘనీభవిస్తే, జీవితం  శవమే, శ్మశానమే
ప్రాణ సూర్యడు ఉదయించడు
కళ్ళకు చూపున్నా దారిని చూపలేవు
పనిచేసే చేతులున్నా దారిని చూపలేవు
బతుకు రోడ్డంతా చీకటి చీకటి
వెలుతురుకాగడా దొరుకదు
మలుపుల కాపలా హెచ్చరికలు పలుకవు
జీవిత సముద్ర మధనం జరుగదు
మధనం బాటలో హాలాహల లావలే
ప్రశాంతత కుదరదు
భద్రతకు విస్ఫోటనం
ఘనీభవించక ప్రవహించే జ్ఞాపకాలు
మానవతా పయనానికి దిక్సూచికలు
రహదార్లు
మరుపులను వెనక్కినెట్టే జ్ఞాపకాలు
జీవితానికి వసంతాలు