హైకూలు


మురళీ మోహన్‌ మల్లారెడ్డి 
8861184899

నీటిబిందువులు
బోయీలై
తీగెను మోస్తున్నాయి
ఎండావాన
వర్షంలో తడవాలనుందేమో
సూరీడికి
కరెంటుపోయింది
ఇల్లు
ఒక నిశ్చల చిత్రం
సముద్రం ఘోషిస్తోంది
కెరటాలు
కవాతు చేస్తున్నాయి
పైన మబ్బులు,
నూతిలోకి తొంగిచేస్తూ
పాతాళంలోనూ మబ్బులే.
కీచురాళ్ళపాటలకు
చీకటీ, చెట్లూ
శ్రోతలు.
నింగి సంధించింది
మేఘాన్ని ఎక్కుపెట్టి
వర్షాన్ని.
చెట్లన్నిటికీ
పేర్లు వేరైనా
ఇంటి పేరొక్కటే - పచ్చదనం
వాలుకుర్చీ
వృద్దాప్యాన్ని
స్వాగతిస్తూ
చలేసిందేమో,
మంచుదుప్పటి
కప్పుకున్నాయి కొండలు
చీకట్లో
నీడలు వెతుకుతూ
నేను.
కొవ్వొత్తి వెలుగుతోంది
కరుగుతున్నది
మైనమా? చీకటా?