నిశ్శబ్ద విప్లవం

కవిత

- మానాపురం రాజా చంద్రశేఖర్‌ - 9440593910

భకుటి ముడి విప్పక ముందే

మనసులో చెరిగిన

పాద ధూళి చెదిరిపోతోంది!

 

దేహాన్ని కావలించుకున్న చేతులు

వలస పోవడానికి గుర్తుగా

ఆత్మభ్రమణం చేస్తున్నాయి

 

నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు

కూర్చున్న పలాయన వాదులంతా

దేశద్రోహులే!

 

అద్దంలో ప్రతిబింబాల్ని వెదికి

దోసిట నీటిఅద్దంలో చూసుకోవడమంటే

నిజంగా వెర్రిబాగులతనమే!

 

కొత్తగా రెక్కలొచ్చి

ఎగిరిపోతున్న

కాలాన్ని అడుగు..

నానాటికీ దిగజారిపోతున్న

ఈ వ్యవస్థ లోతెంతో?

 

వెనకా  ముందూ

గతమూ  వర్తమానమూ

మరి 

భవిష్యత్తూ!

రేపటి దాకా

ఆగి చూద్దాం!

మొన్నటి నీడలేవో

ప్రశ్నించే జాడల్లో

కనిపిస్తున్నాయి

తెల్లారితే

సరికొత్త ఉషోదయమే!

 

మేలుకొలుపుకి

ఎదురుచూసి అలసిపోయిన

వేల గొంతులు

 

నిశ్శబ్ద విప్లవానికి

స్వాగతం పలుకుతున్నయి!!