కడుపుగాసం (కవిత)

కష్ణమణి
9866767876


ఏమున్నది సారు
కడుపుకాలి ఒకడుంటే
పెయ్యిబరువెక్కి
నోరు గులాగులాంటోడు ఇంకొకడు
ఇత్నం కొనవోతే
తక్వ ధర ఎక్వ లాభమని

గుంజి గుంజి చేత్లవెడతరు
ఏమున్నది సారు
నాగలి సాగక తిప్పలైతే
ట్రాక్టర్‌ సౌండుకు
గుడ్లు తెలేశినై ఎడ్లు
ఏమున్నది సారు
తడందక ఎండిపోతే ఒకపారి
నీళ్ళెక్కువై మురుగవట్టే ఒకపారి
ఏమున్నది సారు
శేనుకు మందుగొడుతుంటే
కారాపి నక్షలు సూస్కుంటా
నొసల్తోని ఎక్కిరిస్తరు
ఏమున్నది సారు
చేశేదేమి లేక
నాగలి తాళ్ళు
చెట్టుకు యాలాడవట్టే
ఏమున్నది సారు
ఇంకేమిలేదు సారు
ఉన్నదమ్ముకొని
ఊరవతల జీతముండాలే
పోరల మంచి చెడ్డ మరిశి
కడుపుగాసం బతుకులాయే
ఏమున్నది సారు
ఇంకేమున్నది