సమైక్య గీతిక

- కోడిగూటి తిరుపతి 9573929493

కొమ్మ చిగురు తొడిగినా....
ఆయుధాలుగా తలపోస్తున్నారు
ఆ ''మెదళ్ల''కు ఏ చెదలు పట్టిందో !
పక్షులు కువకువమన్నా....
ధిక్కార స్వరంలా కంపిస్తున్నారు
ఆ చెవులకు ఏ చిలుము చేరిందో !

రంగుబట్ట వేలాడినా....
నిరసన జెండాగా జడుస్తున్నారు
ఏ నూన్యత అవహించిందో !
దారం పోగులు అల్లుకున్నా....
యమపాశంలా ఉలిక్కిపడ్తున్నారు
ఆ కళ్ళకు ఏ కలక పడిందో !

చిరు గొంతుకలు పాఠం వల్లించినా....
యుద్ధ తంత్రంగా కలవరిస్తున్నారు
ఆ ''ఎద''లను ఏ క్రీనీడ కమ్మిందో !
అందుకేనేమో....!
న్యాయం అడిగే గొంతుకల నిషేదిస్తున్నరు
నిక్కచ్చితనపు వ్యక్తిత్వాల నిర్బంధిస్తున్నరు
నిజాలు రాసే కలాలకు సంకెళ్లు వేస్తున్నరు
శాంతియుత పోరాటాల అణిచివేస్తున్నరు
చివరికి
చదువుల బడిని వదలక
దేశ ద్రోహం నేరం మోపుతున్నరు
ఇకనైనా జనగణమా!
ఈ మత మౌఢ్యాన్నీ తొలిచేసి
సమైక్య గీతికల పల్లవిద్దాం రండి...!
ఈ వినాశకర శక్తుల
హద్దులు దాట తరిమేసి
స్వేచ్ఛా పతాక ఎగరేద్దాం రారండి..!!