యాహ్‌ అల్లాహ్‌.....!!!

శ్రీనివాస్‌ సూఫీ

నిన్న రాత్రి

కవిత్వం చదువుతూ చదువుతూ

కలాల బిడారు నుండి

తప్పి పోయిన ముగ్గురు యోగులు

కొనుగోలు చేసిన కలల రెక్కలతో అక్కడ వాలారు

ఆమె వారందరికీ ప్రేయసి

ఆమెకు మాత్రం ప్రియులెవరూ లేరు

అలాగని అప్రియులూ లేరు

ఎడారి పెదవులకు మధువందించే ఆమె హఫీజ్‌....వాళ్ళంతా సూఫీలు

మధు పాత్రలు మోగిస్తూ

వాళ్ళు తలా ఒక తత్త్వ గీతాన్ని ఆలపించారు

మధుశాలంతా వింత వాసన

అబద్ధం పొగ ఊదేందుకు అక్కడందరూ నిజాల్ని

రాజేస్తున్నారు

ఒకడన్నాడు...

దేవుడికి బీపీ లేదు జనం తప్పులకు వెంటనే కోపం రాదు..

మరొకడన్నాడు..

దైవానికి షుగరూ రాదు

మనమెన్ని నైవేద్యాలు పెట్టినా వద్దనకుండా ఆరగిస్తాడు

మూడోవాడిలా అన్నాడు

సూఫీలకు మత్తు రాదు మధువెంత గ్రోలినా

వారంతా అల్లాః స్మరణ

మధుచిత్తులు

మబ్బుల స్వర్గం దాటుతూ

స్వైపింగ్‌ మిషన్‌ లో వాళ్ళు ఇలా సంతకం చేశారు

యాహ్‌ ఖుదా !

తుమ్‌ కిత్నే అఛ్ఛే హై....!!