రంగుకి పేరెందుకు ?

కవిత

- కిల్లాడ సత్యనారాయణ - 8333987838

రంగుల్లో విహరించడం

ఎవరికిష్టముండదు?

అలాగని రంగునీళ్లతో

స్నానం చేయాలనుకోవడం

ఎంతవరకు సబబు?

 

మనిషి నుండి రంగును వేరుచేసి

రంగే మనిషనడం ఏం న్యాయం?

పరిమాణాన్ని పంచలేని

సప్తవర్ణ పుష్పాలైనా

ఏ కొప్పుకి అందం?

 

మట్టి నుండి రంగుపుడుతుందని

అంటారు

మట్టివాసన వేయని రంగుకి

ఎన్ని సొగసులుంటే ఏం లాభం?

ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం మధ్య ప్రవహిస్తున్న

జీవనదిని ఏ రంగుతో పిలుద్దాం?

 

రంగుల యుద్ధంతో

కొట్టుమిట్టాడుతున్న

మానవతా జ్యోతికి

ఏ రంగు వేద్దాం?

రండి... ఆ దేవుణ్ణి ప్రశ్నిద్దాం

రంగుకి విలువిచ్చే చూపుని

మనిషికెందుకిచ్చావని

రంగుని విభజించే మనసుని

లోకానికెందుకు ప్రసాదించావని

సృష్టికి పూర్వం ఏ రంగు

నిలిచి ఉంది?

సృష్టికి చివరన ఏ రంగు

వెలుగుతుంది?

మరణానికి లేని రంగు

స్మశానానికి ఎందుకు రుద్దబడింది?

వెలుతురుకి ఉన్న రంగు

చీకటిలో ఎందుకు మలినమైంది?

 

మట్టిలో పుట్టి మట్టిలో

కలిసే ఈ దీపాలకి

రంగెందుకు?

ఆ రంగుకి పేరెందుకు?