దారి తప్పిన ఋతురాగం

- చందలూరి నారాయణరావు9704437247

భానుడు
వెలుగు ఇచ్చేలోగా
మేఘుడు అడ్డుపడి
దారి తప్పినది
ఋతురాగం.

ఉరిమే లోగే
మబ్బు అలిగి
నీరు కరువై
నేల నెర్రెలైంది.

చినుకు
కినుకతో
పొలం కళ తప్పి
రైతు కల 'చితి'కింది.

భానుడు
బాధగా
వర్షిస్తున్నాడు

మేఘడు
ఆగ్రహంతో
మండుతున్నాడు.

అరక 'సాగు' లేక
నేల ఒడిలో ఒరిగి
నాడి ఆగింది.

రైతు బతుకు
పంటకు
బలైంది.