విశ్వనరుడు (కవిత)

సత్యభాస్కర్‌
9848391638


ఒక్కో ముద్ర
ఒక్కో రూపం
దేహం ఒక్కటే!
ఒక్కో ప్రాంతం
ఒక్కో దేశం
నేల ఒక్కటే!

ఒక్కో మాట, ఒక్కో భాష,
ఒక్కో యాస
భావం ఒక్కటే!
ఒక్కో రుచి, ఒక్కో తిండి
ఆకలి ఒక్కటే!
ఒక్కో భోగం, ఒక్కో సుఖం
మనిషి ఒక్కటే!
ఒక్కో మరణం
చావు వొక్కటే!
రూపం వేరు
దేశం వేరు
భాష వేరు
తిండి తిప్పలు వేరు
సుఖ భోగాలు వేరు
అయినా
చావు పుట్టుకలొక్కటే
మనుషులంతా ఒక్కటే!