సహజ సూత్రం


పిళ్లా కుమారస్వామి 
8106432949

గ్రహాలు సౌరకుటుంబాలు
నక్షత్ర మండలాలు
నెబ్యూలాలు క ష్ణబిలాలు
ఒకటేమిటి సమస్త బ్రహ్మాండం
విశ్వాకారమై ఎటో వెళ్ళిపోతోంది
మనిషి మనసు విశ్వంతో లయమై
కళ్ళెం లేని గుర్రపుడెక్కల చప్పుడులో కలిసి పోయింది
కాలాన్ని పట్టుకునేందుకు విశ్వయత్నం చేసి
మహావిస్పొటనం వద్ద కాలాన్ని అధిరోహించాడు
ఏదో శక్తి
అదే గురుత్వాకర్షణ తరంగశక్తి
ఆకర్షణ వికర్శణల  వైరుధ్యశక్తి
సౌరకుటుంబాన్ని ఒకే కుటుంబంగా నిలబెడుతోంది
ఏదో బంధం
అదే ఆత్మీయతానుబంధం
ప్రేమద్వేషాల సమన్వయం
మానవ కుటుంబానికి ఏకసూత్రమై
వసుధైక కుటుంబాన్ని ఆవిష్కరిస్తోంది
మానవ అస్తిత్వానికి తొలివెలుతురు
భూగొళం పై సముద్రం లో
ఏకకణ రూపమై వెలసింది
పంచ భూతాల లయలో
ఏక కణం బహుకణమై
ప్రొటో ప్లాజం నుంచి ప్రాణస్పందన పొందింది
లతలు తరులు సరీ స పాలు సూక్ష్మ స్తూల జీవులు
బహు ముఖాలుగా జీవం విస్తరించింది
జీవకోటి  ఇతిహాసం లో
హోమో సెపియన్‌ నిలుచున్నాడు  మానవుడై
ప్రక తిలో తననుతాను చూసుకుంటూ
తన మస్తిష్కం లొ జరిగే కల్లోలాలను
ఒడిసి పట్టుకునేందుకు ఎన్నోఎన్నెన్నో విన్యాసాలు చేశాడు
ప్రక తిలో విలీనమౌతూ
సరిగమల గమకాలలో కవితాగానం చేశాడు
చిత్రాను భూతుల స్పందనలను చిత్రం లో బంధించాడు
ప్రక తితో అలీనమౌతూ
అదుపు సాధిస్తూ ఎదిగాడు మ త్యుం జయుడై
ఒక్కోసారి అదుపు కోల్పోయి  దిగంతాల కావల నిలబడి అర్థిస్త్తున్నాడు మహాశక్తికై
చక్రం మానవ పురోగమన చరిత్రలో ఒక మైలురాయి
కదలిక జీవకోటికి  ప్రాణ ప్రదం
చక్రం తిప్పిన మనిషి
జగతిని మరోమలుపు తిప్పేందుకు
కేంద్రకాన్ని బద్దలు కొట్టాడు
ఎలక్ట్రాన్‌ ప్రోటానుల విన్యాసంలో
పరస్పరవైరుధ్యం లో తన్ను తాను ఆవిష్కరించుకున్నాడు  
తన గతికి పురోగతికి
మూలం మార్పేనని రూడీ పరుచుకున్నాడు
మార్పు సార్వజనీననం
ఒక సార్వత్రిక సత్యం
కొత్తగా చిగురించే పుష్పం
కాల సూత్రానికి కట్టుబడి ఫలంగా  మారుతూ వుంటుంది
ఫలం తననుతాను సమర్పించుకుని
మరో వ క్షంగా మారి ఫల పుష్పాదులను జగతికందిస్తుంది
పంచభూతాలు అంతసూత్రమై
కాలసూత్రానికి అనుబంధమై ప్రపంచాన్ని అలరిస్తాయి
మనిషి మనుగడ గతితార్కిక సూత్రానికి నిబద్దమై
నిత్య నూతనంగా భాసిస్తోంది
ప్రక తి నిరంతరం మారుతూ
విశ్వ యవనిక పై  కొత్త ద శ్యాలను చూపుతుంది
మనిషి మాత్రం   గతాన్ని మరువలేక
భవిష్యత్తును పట్టుకునేందుకు పరిభ్రమిస్తున్నాడు
తనచుట్టూ తాను ఒక శకలంగా