బంట్రోతు

- చిన్ని నారాయణరావు9440202942


అతగాడు
గంగను మోసే శివుణ్ణి
కాపలాకాసే నందీశ్వరుడు
కార్యాలయ యవనికపై తొలిసంతకం అతనిది
పనుల జాతరలో మొలకలెత్తిన
జనం గుండెల్లో రంగుల హౌళీలు
పూయిస్తాడు
శబ్ద భేదిని ఛేదించే
అభినవ అర్జనుడు అతగాడే
అధికారం జడలు విప్పగానే
పరుగుల పీటీ ఉష అవుతాడు
స్వప్నాలు పండించుకొనే కర్మవీరుల
పాలిట మార్గరద్శకుడవుతాడు
అవనత శిరస్సుతో వినమ్రంగా
పూలసజ్జలు పరుస్తాడు
కాలానికి కాపలాదారై
స్తంభింపజేసే నైపుణ్యం అతడిదే
అతని దేహమ్మీద కారుణ్య పవనాలు
గుండెలపై ఎండిపోయిన అడవులు
కళ్ళల్లో ఇంకిపోయిన నీటిచెలమలు
చివరకు దారిచూపే సైన్‌బోర్డుగా
శిలా సాదృశ్యమవుతాడు
జీవితం జైల్లో బందీగా
మనిషే మునిగిపోతాడు!