రాతి మనసులు

- ప్రసాద్‌ బాబు .పి.యస్‌.వి.9704387870


మా నేత్రాలు మమ్ము
ఒరకరినొకరి తిలకించుకొని
తన్మయంలో మునిగి ఊహా
లోకంలో విహరించేందుకేనా...
మా పొడవైన నాసికాలు
ప్రకతి పరిమళాలను పసికట్టి
పరవశించి పగటి కలలు
కనేందుకేనా....
మా సొంపైన చెవులు
ఇంపైన శబ్దాలు విని
ఊరుకొనేందుకేనా..
మా నునుపైన చర్మాలు
సుతిమెత్తగా స్పర్శించినా
స్పందించలేవా...
మా మధురమైన గొంతులకు
ప్రేమ పలుకులు పలుకుటకు
అర్హతలేదా..
మా మదువైన పెదవులు
అధరామత రుచిని
ఆస్వాదించలేవా..
మా జంట హదయాలు
ఎప్పటికీ ప్రేమకు
స్పదించలేవా...

మా మనస్సలు
ఎప్పటికీ ఒక్కటి కాలేవా..?
మా మనసులు రాతి మనస్సులు
అయినంత మాత్రాన...?