చెట్టుకో ఇల్లు

డా.సి.భవానీదేవి
9866847000

ఆ చెట్టు మళ్ళీ మా ఇంటికొచ్చింది
నిన్ననే మొదలంటా నరికేశాం
అయినా సిగ్గులేకుండా మళ్ళీ వచ్చింది
నాలుగు రోజులయిందేమో
ఇల్లంతా వేళ్ళని చనువుగా పరుచుకుంది
పొద్దున్నే నిద్ర లేస్తూ ఉలిక్కి పడ్డాను
కిటికీ అంచుమీద లేతవేళ్ళ చిరునవ్వు
స్నానం చేస్తున్నప్పుడు కూడా
నీళ్ళ బకెట్‌లో దాని నీడలే!
పూజామందిరమంతా అల్లి బిల్లిగా
అల్లుకున్న ముగ్గులు ఆ చెట్టువేళ్ళే!
టి.వి.చూస్తుంటే పొడుచుకొచ్చింది
దానిలోంచి ఆప్యాయంగా చిన్నకొమ్మ
ఇల్లంతా టైల్స్‌ మధ్యలోంచి
గుబురు గుబురుగా అన్నీ దాని వేళ్ళే
ఇల్లు దానికే వదిలేసి వెళ్ళిపోదామనుకుంటే
నా పాదాల్లోంచి చిట్టిచిట్టి వేళ్ళు
నన్ను నిలువునా బంధిస్తూ..
ఆ వేళ్లలోంచి చిన్న లేత చిగుళ్ళు
ఆ చెట్టుకు  నన్నొక ఇల్లుగా మారుస్తూ