అ'శోక'వన సీతను కాను

కవిత

- జంధ్యాల రఘుబాబు -9849753298

నేనిక ఏ మాత్రం
అశోకవనంలో సీతను కాను
ఏ శోకాన్ని దరి చేరనివ్వను
ఎండాకాలం సూర్యుడివలె

రగిలే నా సమీపానిక్కూడా
ఏ రావణున్ని శూర్పణఖనూ
రానివ్వని మనోధైర్యం నాది
హనుమంతుని రాకకోసం
అసలే  ఎదురు చూడను
ఏ త్రిజట తన కలల్ని
నాతో పంచుకునే పనిలేదు
నే జీవిస్తున్నది నిజంలోనే
స్వప్న సీతను కాను నేను

ఏ రాముడు నన్ను
వనాలకు పంపలేడు
కావలిస్తే డి.ఎన్‌.ఎ పరీక్ష
చేసుకోమంటా చూసుకోమంటా
ఏ లక్ష్మణుడు నాకోసం
బాధపడే పనే లేదు
ఏ వాల్మీకి ఆశ్రయం
నాకు అవసరం లేదు
కుశ లవులు
తమ సంకీర్తనలతో
ఎవరినీ కీర్తించే
అగత్యం లేదు రాదు
నా గురించి నేనే
రాసుకుని పాడుకుంటా
ఎవరో తమ భుజాలపై
మోసేంత అశక్తురాలిని కాను
నా నిత్య కీర్తిని
నా స్వరంలోనే వినిపిస్తా
ఏ శక్తి స్వరూపంపై
నాకు నమ్మకం లేదు
చేవకలిగిన నా చేతలే
నా  మనోధైర్యం మనోస్థైర్యం
నా జీవిత గణితంలో
నేనే సరళరేఖను
నేనే వత్తాన్ని
నేనే క్రమషడ్భుజిని
అక్రమాలకు ఆఖరిరోజును
చూసే టెలిస్కోపును నేను
సూక్ష్మదర్శినిలో గమనించి
బ్యాక్టీరియాను ఏరిపడేస్తా
ఖననం చేస్తా
దహనం చేస్తా