పిచ్చిమాలోకం

It’s a mad mad mad world
కడియాల రామమోహనరాయ్‌
9959778698


ప్రేమా పిచ్చీ వొకటేనంటాడు మా పిచ్చేశ్వరరావు
ప్రేమ పెళ్ళిలో కలిసిపోతుందంటుంది ప్రియాంక
వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళకిద్దరు
ప్రేమ, వెంగళ్‌
వద్దన్నా వినకుండా వాళ్ళ నాన్న పేరే
పెట్టుకున్నాడు పిచ్చేశ్వర్‌
అక్కాతమ్ముళ్ళకు ఒక్కక్షణం పడదు
నీవన్నీ  పిచ్చిపనులంటుంది ప్రేమ
నీవన్నీ తిక్క పనులంటాడు వెంగళ్‌
ఐపాడ్‌ - టేబ్లెట్‌ ఎవరి దగ్గర వుండాలనటంలో
ఎడతెగని పేచీ
ఒకరితోవొకరు పోట్లాటేగాని మాట్లాడుకోరు
ఒకరి ఫేస్‌ మరొకరు చూడరు
ప్రియాంక పిచ్చేశ్వర్‌ కూడా అంతే
ఎవరి లోకం వారిది ఎవరి ధోరణివారిది
పిల్లల తగవులు తీర్చలేక పిచ్చెత్తిపోతున్నారు
పిచ్చాటూర్‌లో వాళ్ళ ఇల్లొక పిచ్చాసుపత్రి
డాక్టర్‌ కావాలి పిల్లలకేకాదు
పెద్దల క్కూడా