టోపి జబ్బార్‌ కథలు

ఈ కథలు కొంత వెలుగును ప్రసరిస్తున్నాయి. అనేక అంశాల గురించి కొత్త వెలుతురునూ పంచుతున్నాయి. ఇతని కథనాత్మక వచనం, వాచకంగా మారి మనలను క్రమక్రమంగా ఆవహిస్తుంది. ఆక్రమిస్తున్నది కూడా. అయితే క్వీన్‌ పేర్కొన్నట్లుగా మన ఆలోచనా పద్ధతిని కథకుడు ఉద్దేశించిన అన్ని దిశలకూ, చైతన్య తీరాలకూ మరల్చుతూ ఉంటుంది.

    - సీతారాం

 

వేంపల్లె షరీఫ్‌
వెల: 
రూ 125
పేజీలు: 
142
ప్రతులకు: 
9603429366