ఆటవిడుపు కథల సంపుటి

దాసరి శివకుమారి కథల్లో ఇతివృత్తాల్లో వైవిధ్యం, పాత్రచిత్రణలో నైపుణ్యం, సన్నివేశ కల్పనలో చాతుర్యం, వాటి దీర్ఘమైన వర్ణనలు, సంభాషణా నైపుణ్యాలు కనిపిస్తాయి. సాహిత్యపు విలువలతో పాటు సామాజిక విషయాల పట్ల అవగాహన, సమస్యల పరిష్కరణ మార్గాలు ద్యోతకమవుతాయి. .

    - నాగభైరవ ఆదినారాయణ

 

దాసరి శివకుమారి
వెల: 
రూ 0
పేజీలు: 
120
ప్రతులకు: 
99866067664