ముందడుగు

యుగయుగాలుగా మనిషికీ, అద్దానికీ, అద్దానికీ, మనిషికీ సాగుతున్న వీక్షణ సాంగత్యాన్ని అడిగోపుల ఈ కవితాద్దంలో చూపించారు. కవిత్వం పట్ల కవికున్న నిబద్ధతకూ, సమాజం పట్ల కవికున్న బాధ్యతకూ, మానవ సంబంధాల పట్ల కవికున్న లోచూపుకూ, భవిష్యత్తు నిర్మాణం పట్ల కవికున్న ఆకాంక్షలకూ ఇవన్నీ నిదర్శనాలు.

-  మేడిపల్లి రవికుమార్‌

 

అడిగోపుల వెంకటరత్నమ్‌
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
132
ప్రతులకు: 
9848252946