దోసెడు పల్లీలు మరికొన్ని కథలు

ఈ కథల నిండా శ్రామిక కులాలైన దళితులు, బహుజనులు చెప్పుకునే నోటి కథల శిల్పం - సరళత, క్లుప్తత, చార్లిచాప్లిన్‌ సినిమాల్లోని వ్యంగోత్మకమైన హాస్యం, అంతర్లీనంగా ''గాలిసోకిన మనిషి'' లాగా కథల నిండా ఆసులో దారంలా తిరిగే రచయిత - ఈ కథల ప్రత్యేకత.

- అల్లం రాజయ్య

 

ఉదయమిత్ర
వెల: 
రూ 120
పేజీలు: 
175
ప్రతులకు: 
9985203376