నాన్న కుర్చీ కవిత్వం

వాడు/ ఖాళీ చెయ్యనన్నాడు/ చేనంటే... మట్టి/ మట్టంటే... భూమి / భూమంటే... జీవితం/ జీవితం అంటే బ్రతుకు/ బ్రతుకెవడు ఖాళీ చేస్తాడు?/ భూమి సరిహద్దులు.../ తెలియటం కాదు... చేనంటే / జీవితం తెలియటం.

- మధునాపంతుల సత్యనారాయణ మూర్తి

 

మధునాపంతుల సత్యనారాయణ మూర్తి
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
81
ప్రతులకు: 
9704186544