అవ్యక్తం దీర్ఘకవిత

ఈ దీర్ఘ కవిత నిర్మాణాన్ని అత్యంత   శ్రద్ధతో నిర్వహించారు రామకృష్ణ. కవితకీ, కవితలో ఎడనెడ సాగే భావాలకీ పొసగే భాషను ఎంచు కున్నారు. ఒక అంతర్లయ ఉంటే దీర్ఘ కవిత అందగిస్తుంది. తండ్రి మరణంతో ఏర్పడిన ఒకానొక భావోద్విగ్నతతో పలకడం వల్ల, ఆ అంతర్లయ దానికదిగానే సిద్ధించిందీ కవితలో.

- విహారి
 

ఆత్మకూరు రామకృష్ణ
వెల: 
రూ 150
పేజీలు: 
168
ప్రతులకు: 
9493405152