సాహితీ ఉద్యమంలో కరదీపికలు (వ్యాసాలు)

సై ద్ధాంతిక అవగాహన, ఉద్యమస్ఫూర్తి ఉన్న రచయిత, సమాజాన్ని చూసే కోణం నిర్ధిష్టంగా,  నిష్ఠగా, నిశితంగా, నిజాయితీగా ఉంటుంది. సామాజిక రుగ్మతలను, జీవిత సంక్లిష్టతను పట్టుకోవడం చుట్టూ జరుగుతున్న అవినీతిపై గొంతెత్తడం, అవినీతి నిరోధానికి ఉద్యమించే వారికి సహకారం అందించడం ఆయా అంశాలను కవిత్వంగా, కథలుగాను మలుస్తున్న కవులు రచయితల్లో 'అడపా రామకృష్ణ' గారొకరు.

- కొండ్రెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి

 

అడపా రామకృష్ణ
వెల: 
రూ 40
పేజీలు: 
84
ప్రతులకు: 
99505269091