దేవుడు తప్పిపోయాడు కవిత్వం

విల్సన్‌రావు కవిత్వంలో ఒక ఆకర్షణ వుంది. బహు పొందికగా వున్న మనిషిని చూసినట్టు వుంటుంది. క్రమక్రమంగా అతని అనుభవాన్ని విస్తీర్ణం చేసుకుంటున్నాడు. తన చుట్టూ వున్న వృత్తాన్ని దాటాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు- స్థిరంగా, ధైర్యంగా, కవిత్వం ద్వారా- తన్ను తాను వసబషa్‌వ చేసుకుంటున్నాడు. ఒక అపూర్వ జ్ఞానాన్ని అందుకుంటానికి, అందించటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడనిపిస్తుంది.  

- కె. శివారెడ్డి


 

విల్సన్‌రావు కొమ్మవరపు
వెల: 
రూ 120
పేజీలు: 
204
ప్రతులకు: 
8985435515