ఆచార్య జి.ఎన్‌.రెడ్డి పీఠికలుజి ఎన్‌ రెడ్డి గారు నేరుగా పీఠిక రాస్తున్న గ్రంథంలోని విషయంలోకి వెళ్ళరు. గ్రంథంలో చర్చింపబడిన అంశానికి సబంధించిన నేపథ్యాన్ని మొదట వివరిస్తారు. ఆ తర్వాత తాను పీఠిక రాస్తున్న గ్రంథ రచయిత కృషిని, ఆ రచయిత అనుసరించిన పద్ధతిని వివరిస్తారు. అవసరమనిపిస్తే ఆ అంశం మీద ఇంకా జరగవలసిన కృషిని గుర్తుచేస్తారు. ఇది ఆయన పీఠికా నిర్మాణ పద్ధతి.  

- రాచపాళెం చంద్రశేఖర రెడ్డి

 

రాచపాళెం చంద్రశేఖర రెడ్డి
వెల: 
రూ 175
పేజీలు: 
216
ప్రతులకు: 
9440222117