వారి తీరే వేరు (వ్యంజకాల సంపుటి)

మంచి చెడుల భావ వైవిధ్యం. ఒక అంశం యొక్క ఇరు పార్శ్వాలనూ కలిపి విలువైన నాణెంగా చూపించడమే ఈ వ్యంజకాలు చేసే పని. వారి తీరే వేరు అనే ఈ సంపుటి సమాజహిత చింతనాసౌరుతో పఠిత్వలోకాన్ని ఆకట్టుకోగలదని ఆకాంక్ష. వ్యంజకాల రూపశిల్పి పొత్తూరి సుబ్బారావుగారిని మనసారా అభినందిస్తున్నాను.

- సుధామ

 

పొత్తూరి సుబ్బారావు
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
100
ప్రతులకు: 
9490751681