శిఖరం అటల్‌ బిహారీ వాజ్‌పేయి కవిత్వం

ఈ అనువాదంలో ఆ నష్టమేమీ కనిపించకపోగా అనువాదకుడు కవీ, భావుకుడు కూడా కాబట్టి మరింత పుష్టమైందనే భావించవచ్చు. కలగబోయే నష్టాన్ని ఆయన

ఉభయభాషా సంస్కారం పూరించిందనడంలో విప్రతిపత్తి లేదు. వాజ్‌పాయి పేరు చెప్పకపోతే ఇవి జలజం వారి కవితలే అన్నంత సహజంగా ఉన్నాయి.

    - డా.ఎన్‌.గోపి

 

అనుసృజన : జలజం సత్యనారాయణ
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
96
ప్రతులకు: 
9849444944