చంద్రవర్షం

ఈయన కవిత్వం పాఠకుల మానసిక పరిధుల్ని విస్తృతపరుస్తుంది. కాంతివంతం చేస్తుంది. ప్రకృతిని, అందులో అంతర్లీనంగా ఉన్న మనిషిని ప్రేమించడం నేర్పుతుంది. జీవితం పట్ల ఒక ఆశని, ఒక గౌరవాన్ని సౌందర్యీకరిస్తుంది. బాధ్యతల్ని తక్షణ కర్తవాల్నీ గుర్తు చేస్తుంది. సరళతలో గాఢత ఈయన కవితా రహస్యం!

- దేవరాజు మహారాజు

 

భగ్వాన్‌
వెల: 
రూ 80
పేజీలు: 
112
ప్రతులకు: 
9393533336