శిథి స్వరాు కవిత్వం

ఈయన కవిత్వంలో భావం ఎంత వాస్తవికమో, శైలి అంత సరళం. చదువుతుంటే, భావం వెంట చదువరి మనసు పరుగెత్తుకుపోతుంది. సామాజికమైన భావాు చెప్పే కవికి యిలాటి శైలి ఉండి తీరాలి. ఎన్ని అంకారాు, ఇమేజిు ప్రయోగించినా, కవి భావం అస్పష్టం, అయోమయం కారాదు.

- అద్దేపల్లి రామమోహనరావు

ఉండవిల్లి.ఎమ్‌
వెల: 
రూ 60
పేజీలు: 
78
ప్రతులకు: 
9246415150