ఆకు కదలని చోట కవిత్వం

ఏ పరిమళమూ ఏ చలనమూ లేని / వాడిన పూలలాంటి / అన్ని నిర్జీవ అక్షరాల మధ్య-/  తడి కళ్లను పొదువుకొని / కళ్ల ఆకాశంలో కదిలే రెక్కల మేఘాల్ని తొడుక్కొని /  ఎగిరే /  కాసిన్ని ఆ అక్షరాల పక్షులే /  కొంత కాంతి, కొంత వెలుతురును /  గదిలోకి వెదజల్లుతాయి/ తరగతి గది /  మూగ జంతువులా వుంటే ఏం  బాగోదు /  కళ్లూ చెవి వుండి /  రగులుతున్న మంటలాంటి అడవిలా వుండాలి.

- బాల సుధాకర్‌ మౌళి


 

బాలసుధాకర్‌ మౌళి
వెల: 
రూ 116
పేజీలు: 
135
ప్రతులకు: 
9989265444