వెంట పడనీయకు

ఎస్‌.ఆర్‌.పృథ్వి
9989223245


భయపడే
బ్రతుకు యాత్రలోంచి
మృత్యు కుహరంలోకి జారిపోవడం
ధ్యానమనే నిశ్శబ్ద గానాన్ని వీడి
చావు కేకల నడుమ బంధీ కావడం
భయం, మనిషిని బ్రతకనీయదు
మనసును పిడికిట బిగించి
జీవజాలాన్ని పిండుతుంది
మెదడునంటిన
ప్రశాంత పరిమళ వాయువుల్ని తోడి
ప్రశ్నల విహంగమౌతుంది
భయం వలలో చిక్కుబడితే
భవిత దారులన్నీ చీకటిమయం
అనుమానాలన్నీ ఏకమై
చెట్టంత మనిషిని నేలకూలుస్తుంది
ఒక్కసారి భయం, వెంటపడితే
ధైర్యపు అణువులన్నీ చల్లబడతాయి
మనసు నూతిలో దాగేందుకు
భయానికి చోటిస్తే
పొంగే సముద్రమై
బ్రతుకును బలికోరుతుంది
కష్టాలు, నష్టాలు ా
సుఖసంతోషాల మాదిరి
మనిషినే ఆశ్రయిస్తాను
అంత మాత్రాన
మసును నడిపించే
ధైర్యం తీగెను తెంపెయ్యకు
కాలంతో పరుగు లెడుతున్న
భయాన్ని నీ వెంట పడనీయకు
భవితలో గెలుపు కోసమే పరుగెత్తు.