నల్ల జాబిల్లి

 

 

 

 

శిఖా - ఆకాష్‌
7095874172


వేకువెంత
దూరమో
రేయికే తెలుసు -
రేయి ఎంత
అందమో/తీయనో
విరహానికే తెలుసు -
విరహమెంత
వేదనో
మనసుకే తెలుసు -
మనసు ఎంత
గంధమో
ప్రేమకే తెలుసు -
ప్రేమ ఎంత
బంధమో
గాయానికే తెలుసు -
గాయమెంత
మధురమో
సృజనకే తెలుసు -
సృజన ఎంత
చిత్రమో/ సహజమో
జీవితానికి తెలుసు -
జీవితమెంత
పోరాటమో
ఆశకే తెలుసు -
ఆశ ఎంత
శ్వాసో
విజయానికే తెలుసు -
విజయమెంత
విలువైనదో/ అరుదైనదో
ఓటమికే తెలుసు -