ప్రస్థానం చందాదారులకు, రచయితలకు గమనిక

సాహిత్య ప్రస్థానం చిరునామా మారింది.
రచనలు, మనీ ఆర్డర్లు, చెక్కులు, డిడిలు
ఈ దిగువ చిరునామాకు పంపగలరు

సాహిత్య ప్రస్థానం
27-30-4, ఎం.బి. విజ్ఞానకేంద్రం, 3వ అంతస్తు
ఆకులవారి వీధి, గవర్నరుపేట, విజయవాడ - 520002
ఫోన్‌: 0866-2577248, సెల్‌: 9490099059

ఇ-మెయిల్‌ : ssprasthanam@gmail.com
www.prasthanam.com