విలువ

కవిత

- నూతలపాటి వెంకట రత్నశర్ - 9866376050

వెలకట్టటం ఎలా?

ఆనందాల్ని

దుఃఖాల్ని

సన్మానాలని

అవమానాలని

అనుభూతుల్ని

ఆలోచనల్ని

వెలకట్టటం ఎలా?

ఆకలేసినప్పుడు

పండు ఇచ్చిన వాడికి

దాహమేసినప్పుడు

నీళ్ళు పోసినవాడికి

వెలకట్టటం ఎలా?

మానవత్వాన్ని వెలకట్టటానికి

పడికట్టురాళ్ళు

దొరుకుతాయా మనదగ్గర

ఒక వస్తువుకు

వెలకట్టినంత తేలిక కాదు

మానవత్వానికి వెలకట్టటం!

ఒక చీర కొన్నప్పటి

విలువ కన్నా

ఆ చీర

శరీరాన్ని కప్పినప్పుడు

విలువ ఎంతని చెప్పగలం!