జీవితకాలపు రారాజు

కవిత

- వైష్ణవి శ్రీ - 8074210263

చీకటి దారుల్లో వెలుగు పూలు పూయిస్తూ

ఒంటరి స్తంభంలా మిణుకుమిణుక్కుమనే

ఆశల పాశం అతడు

గరళాన్ని దిగమింగుతూ

అమతాన్ని పంచే భోళాశంకరుడు

కష్టాలకొలిమిలో మాడిపోతూ

ఆనందాల పంటను చేతికందిస్తాడు

ఉదయాస్తమయాలకు భాష్యం తానంటాడు

 

గుండెకెన్ని గాయాలైనా

చిరునవ్వు లేపనాన్ని పూసుకుని

నిత్యం బిడ్డల లక్ష్యాన్ని మోసే

నింగికి నేలకు వేసిన భరోసా నిచ్చెన తాను

సముద్రమంత గుంభనం

అంతులేని సహనం

నిప్పులపై నడుస్తూ

తనను నమ్మినవాళ్లకు పూలదారి తానవుతాడు

అలుపంటే ఎరుగని

ఊపిరాడని బాధ్యతలకతడో చిరునామా

ఇంటిల్లి పాదికీ జీవాన్ని పోసే సంజీవని నాన్న

నాన్నంటే ఒకరోజు కాదు ''జీవితకాలపు రారాజు''!!