గజల్‌

కవిత

- భైరి ఇందిర - 9849173560

చిన్నిపాపకెవరు నేర్పె ఇన్ని మాటలు
మురిపెముతో ఆడెను చక్కన్ని మాటలు
అనుభవాల పాఠాలే నిన్ను నడుపును
ఎల్లప్పుడు చెల్లవులే అన్ని మాటలు
ఎదుటివారి తత్త్వమేదొ ఎరుగనైతిని

ముందునాళ్ల వినాలి ఎన్నెన్ని మాటలు
ఒంటరివై కుమిలిపోతె ఏమి మిగులును
ఎంత బరువు దించునోయి చిన్ని మాటలు
నిన్ను బయటవేయదులే నీదు మనస్సె
లోలోనే దాచుకోమ కొన్ని మాటలు
దూరమైన, కలతీరే రోజు వచ్చులె
పంచుకొనగ దాగెనవే ఎన్ని మాటలు
భాష్ప జలధిలోన దాగె గజలు ముత్యమె
ఏరుకోవె 'ఇందిరా' మరిన్ని మాటలు