ఇష్‌ ...మాట్లాడకు !

నూనెల  శ్రీనివాస రావు
9492970231


ఏమౌతుంది ?
ఏమౌతుందో తెలియదు
ఏవో భావొద్వేగాల మంటలు
దేశం అట్టుడికిపోతోంది
స్వేచ్ఛా స్వరం  విస్తుబోతోంది -

ఎవడో అరిచాడు
అసలు భావొద్వేగాలంటె ?
సమాధానం చెప్పాలనుకున్న
ఉత్సాహవంతుడెవడో లేచాడు
అంతలోనే వాడి ముందర
దేశద్రోహం బోర్డు వేలాడింది
వాడు కూలబడ్డాడు
మీసం మెలేసింది అరాచకత్వం
కుబుసం విడిచింది రాజకీయం -
ఇప్పుడంతా స్పష్టం
తెరలోపల రహస్యం
తెరబయట రహస్యం
నడుమ ప్రజాస్వామ్యం
రేపటి భారతానికి చీకటికోణం -

ఐనా మూర్ఖత్వమా
నీకు తెలియదు ?
ఘనీభవించే భావోద్వేగాలల్లోంచే
వెలుగురేఖలు పొడుచుకొస్తాయని
అవే.. అవే..
రేపటి భారతాన్ని
తిరిగి వెలిగిస్తాయని !

ఇష్‌..........
మాట్లాడకు
ఇక మాట్లాడేది మేమే
ప్రశ్నగా..
పిడికిలిగా ...!