మౌనం ఇక మాట్లాడ వలసిందే !

కవిత

- నిఖిలేశ్వర్‌ - 9177881201

కాలం లిఖిస్తున్న

అక్షరాల నడుమ

సాగుతున్న జీవన యాత్ర

ఎక్కడో ఆగిపోయిన వాళ్లు

దారిలో దిశను కోల్పోయిన వాళ్లు

చక్రవ్యూహంలో తప్పిపోగా

అమరత్వమే అంతిమ శ్వాసగా

మిగిలిపోయే పాదముద్రలుగా !

 

ఇప్పుడైనా

నీ మౌనం మాట్లాడవలసిందే

ఒంటరితనం

సమూహాశక్తిగా

సమాధానాలు పొందవలసిందే,

ఇక్కడే ఇదంతా పాడుకాలం

ఇక్కడే ఇదంతా ఎంతో మంచికాలం

నిద్ర నటించినా

ఎవరైనా మేల్కొనవలసిందేనని

చెంప చెల్లుమనిపిస్తున్న కాలం !!

వాడి అంతు చూస్తుంది ఈ నడక

ఆగదు ఈ నడక