సీకటి ఆకాశం

కంచరాన భుజంగరావు
949415 89602

సన్నిమెట్టల సంధిలో
తొలీత నిన్ను సూసిన్నాటికి
మంచినూని సుక్కంత తేటగా ఎలిగేవి నీ కళ్ళు
నీవు మేపుతున్న గొర్రి పిల్లల మధ్య
నీవు కూడా అచ్చం
గొర్రిపిల్లలాగే కనబడేవాడివి!

డొంకల మధ్య అణిగాసి
దొంగకళ్ళతో నీ మేక కుర్రల్ని సూసి
పెదాలు తడుపుకుంటున్న పెద్ద నక్కను
ఎలా పసిగట్టేవో..
బండి సెక్కరాల్లాటి నీ సురుకు కళ్ళు
ఎమ్మటే ఎంటబడి ఎంటబెట్టీవి!

నోరులేని మెతకబొమ్మల్ని
నోటెట్టుకోవాలని గొద్దవలొచ్చినపుడు
బడేగర్ర తిప్పి కళ్ళతో నీవు గగ్గలించిన సప్పుడుకి
ఎగిరిపడిన పొద్దు గాలికొండ సిగురు కంటేసింది గదా!

ముసుర్ల కాలాన మేకలరాయి పళ్ళంలోకి
మేతకని సొమ్ములు తోలుకెళ్ళినపుడు
నీవు వొదిలేసిన పాటలెన్నో జీబుగా ఎదిగి
అక్కడ సెయ్యెత్తు పొడుగు సెట్లవడం సూశేను!

నిండారా పచ్చదనమెరగని
ముళ్ళ దొంకలమీదికి
ముందరికాళ్ళతో దాపగర్రేసి
కొనతీగల్ని బడ్డుల్ని నోటితో అందుకుని
కసకస నవిలే ఇతనాల పోతుల్ని
ఇచ్చిత్తరంగా సూశేను!
ఆటి సుట్టూ సూపుల కంపలు పాతి
నీవు కాపు కాసినప్పుడు సూత్తే
ఎల్ల మబ్బు దుప్పటి మీద గుర్రుగా కూకున్న
ఉడుకుడుకు సూరీడి ఒంటికన్నులా కనబడేవాడివి!

నడిమిన ఎన్ని పంటలు గడిసిపోనాయో..
సేనా యేళ్లు అగుపడలేదు నీవు
మల్ల ఇన్నాళ్ళకి ఎదురుపడ్డావు
బలుసు తాతా! నాను సూసింది కలా? నిజివా?
నాకు కళ్లు గట్రా పోనేదు గదా!

ఇప్పుడు నిన్ను ఇలగ సూత్తుంటే
తల్లిని కోల్పోయి అల్లల్లాడుతున్న
తొగలోని లేగబెయ్యలా
మనుసు ఎందుకో సివుక్కుమంతాంది
సూపులేని నీ కళ్ళను సూడగానే
సందమామ రాలిపోయిన సీకటి ఆకాశం
గురుతయ్యిందేటో..!

సన్నిమెట్టల సంధిలో
తొలీత నిన్ను సూసిన్నాటికి
మంచినూని సుక్కంత తేటగా ఎలిగే నీ కళ్ళు
ఇప్పుడు నల్లటి కళ్లజోడు మూతల కింద
ఆరిపోయిన కొవ్వొత్తుల్లా..!