జీవభాష

రత్నాల బాలకృష్ణ
94401 43488

నేనిప్పుడొక కొత్తభాష
నేర్చుకోడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను
చెట్టు భాషో, జంతువుభాషో, నది భాషో
ఏదో ఒకటి
కనీసం పువ్వో, కాయో, పండో
దేనిదో ఒక భాష
భాషంటే ప్రయాణం కదా! ప్రసారం కదా!
కనీసం చీమతోనో, దోమతోనో, ఈగతోనో
దేనితోనో ఒకదానితో మాట్లాడి తీరాల్సిందే
విద్యుత్తు ట్రాన్సుఫార్మరు వద్దనే నిలిచిపోయినట్లు
ప్రవహించే భావాలు

మెదడులోనే గడ్డ కట్టుకుపోతే
శరీరం దహించుకొని పోదూ?
సిరలు, ధమనుల్లోనైనా ప్రవహించి
హృదయాన్ని తాకాలి కదా!
ప్రేమించాలన్నా ప్రేమించబడాలన్నా
కనీసం నలదమయంతిలా
హంసభాషన్నా నేర్చుకొని తీరాలి కదా!
చేతి వేళ్ళతో మాట్లాడటం మొదలెట్టిన తర్వాత
మాట్లాడాల్సిన అంగాలన్నీ మాట్లాడ్డం మానేసాయి
మౌనం దాల్చిన పెదాలకు మూగభాషైనా రాదు
ఇంక హృదయ భాషను పలుకగలదా !
ఒక్కొక్క అంగానికీ ఒక్కో భాష ఉంటుంది
కానీ ప్రసారానికి ప్రాణి కావాలి కదా!
ఇక ఒక్కో అంగానికీ ఒక్కో కొత్త భాష నేర్పుతాను
సమస్త ప్రాణికోటితోను వాటిదైన భాషలో మాట్లాడతాను
మనిషితో మాట్లాడి ఎన్నాళ్లో అయింది కదా !