ఆధునిక సాహిత్యంలో వృత్తి చైతన్యం (వ్యాస సంపుటి)

ఇంగ్లీషువారు వచ్చిన తర్వాత గ్రామీణ వ్యవస్థ చిందరవందర అయింది. వృత్తి కులాలన్నీ విధ్వంసం కావడం ప్రారంభమైంది. ప్రపంచీకరణలో అదివరకెప్పుడూ లేనంతగా కులవృత్తుల నాశనం ప్రారంభమైంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రాచీన కులవృత్తి వివరాలన్నీ చూస్తే, పరిణామ చరిత్ర బాగా అవగాహన చేసుకోగలం. నిజానికి పై సూత్రీకరణయే ఈ పరిశోధన మొత్తానికి ఏకసూత్రంగా నిలిచే అంశం.- డా|| అద్దేపల్లి రామమోహనరావు

- డా|| లంకా వెంకటేశ్వర్లు
వెల: 
రూ 150
పేజీలు: 
240
ప్రతులకు: 
040-27678430