ఋతు ఘోష (పద్య కావ్యం)

ఎంత ప్రాచీన భాషలోనైనా ఎంత ప్రాచీన ఛందస్సులోనైనా అత్యంత ఆధునికతని అత్యంత నవ్యమైన సృజన శక్తిని కవి చూపవచ్చు అని చెప్పడానికి ఋతు ఘోష కావ్యం మంచి ఉదాహరణ. నేటికవులు దీన్ని చదవాలి. శ్రద్ధగా చదవాలి.- ఆచార్య పులికొండ సుబ్బాచారి

- శేషేంద్ర
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
108
ప్రతులకు: 
7702964402