జలగ

ఈ దీర్ఘ కవితలో డా|| చక్రధారి రాజకీయ చదరంగం వికృత రూపం, ప్రజల్ని ఎలా తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నాయో, ఎలా విష వలయంలోకి తోస్తున్నాయో కూలంకుషంగా కుంతలజలపాతంలా అశ్రుధారగా, కవిత్వం ఒక ఊపులో చిక్కగా సూటిగా మనసుకు హత్తుకునేట్టుగా వ్యక్తీకరించాడు.- డా|| దామెర రాములు

- డా|| అప్పాల చక్రధారి
వెల: 
రూ 60
పేజీలు: 
99
ప్రతులకు: 
9441629693