ప్రశ్నోపనిషత్తు

డాక్టర్‌ బండి సత్యనారాయణ
బహుశా ప్రశ్న మా వారసత్వమయుంటాది
ఊపిరి లేకుండా ఉండగలం గానీ
మేము ప్రశ్నించకుండా ఉండలేం

మీ ఇళ్ళకు గడపలున్నట్టు
మా ఇళ్ళకు ప్రశ్నలుంటాయి
మీరు పురాణాలను వల్లెవేసినట్టు
మేము ప్రశ్నల్ని వల్లెవేస్తాం
మీరు ఆపదలో దేవుళ్ళకు మొక్కినట్టు
మేము కష్టకాలంలో
ప్రశ్నలకు మొక్కుతాం!

ఏ దేవుడైనా మాకు వరమిస్తానంటే
మేము ప్రశ్ననే వరంగా ఇవ్వమంటాం
ఎవడైనా మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తే
ప్రశ్నలతోనే సమాధానం చెప్తాం

ప్రశ్నించక కదా ఏకలవ్యులు
నేటికీ బటనవేళ్ళను కోల్పోతున్నారు
ప్రశ్నించక కదా శంబూకులు
ఈనాటికీ తలల్ని కోల్పోతున్నారు

గర్భగుడిని ప్రశ్నించి కదా
అంబేద్కర్‌ దేవుణ్ణి అందరివాణ్ణి చేశాడు
అయిదో మనిషి ఎలా వచ్చాడని
ప్రశ్నించి కదా జాషువా సుకవయ్యాడు
ప్రశ్నిస్తేనే కదా
కారంచేడూ చుండూరుల్లో
న్యాయదేవత పెదవి విప్పింది
ప్రశ్నిస్తేనే కదా
గోపాలపురంలో ధర్మం చెర నుంచి విడుదలైంది

ప్రశ్న మా చరిత్ర
ప్రశ్న మా సంస్క ృతి
ప్రశ్న మా ఆచారం
ప్రశ్న మా సంప్రదాయం
ప్రశ్నించకపోతే
మమ్మల్ని మేము కోల్పోయినట్టే!