నవనవోన్మేషమై ...

కోరాడ అప్పలరాజు
95502 34204

నువ్వు చేతులు
కట్టుకున్నంత కాలం
వాడు నీపై సవారి చేస్తూనే ఉంటాడు.
నువ్వు చెవులు
వదిలేసినంత కాలం
వాడు పువ్వులు పెడుతూనే ఉంటాడు.
నువ్వు వినయ విధేయ రాముడివైతే
వాడు నీ ఆలిని సైతం
ఎత్తుకుపోయే రావణుడవుతాడు.

నీకేం తెలుసు..?
నీకు తెలియకుండానే వాడు నిన్ను
సంతలో పశువులా అమ్మేస్తున్నాడని
నీకేం తెలుసు?
నీ నెత్తిమీద అప్పుల కుంపటి పెట్టి
నీతో పొత్తు నటిస్తూ
మొక్క జొన్న పొత్తులా నిన్ను కాల్చుకుతింటున్నాడని
నీకేం తెలుసు?
నీకు తెలియకుండానే
నిన్ను నీవు కోల్పోతున్నావని..

అయినా నీ పిచ్చి గాని
నీ వంటి మీద అంబరం
చిల్లుల జల్లెడైతే వాడికేం?
వాడు పట్టు బట్ట పదిలంగా కట్టుకున్నాడు కదా..!
నీ పిచ్చిగాని..
నువ్వు కూడు తినే సొట్ట గిన్నె
తనను తడిమే మెతుకు కోసం
ఆత్రంగా ఎదురు చూస్తే వాడికేం..?
వాడి వెండి కంచంలో..
షడ్రుచుల విందు
పసందుగా ఆరగిస్తున్నాడు కదా..!

నీ పిచ్చి గాని
నీ గీములో రవి చంద్రులు
నిత్య అతిధులై
నిన్ను పలకరిస్తే వాడికేం..!
వాడికి ఇంద్ర భవనంలో
రంభా, ఊర్వశి సేవలు
రంజుగా అందుతున్నాయి కదా..!

నీ పిచ్చిగాని
ఇదంతా నీ స్వయంకతాపరాదమే!
కాదంటావా..!?
ఐదు వేలు కోసం
ఐదేళ్లు నిన్ను నువ్వు
అమ్మేసుకోవడం నిజం కాదా!?

ముడిసిన చేతిని
పిడికిలి బిగించి చూడు..
వింటున్న చెవిలో
చైతన్యం నింపి చూడు..
వంగిన నడుముని..
విల్లులా ఎక్కుపెట్టి చూడు..
కలాన్ని కదిలించి..
గళాన్ని విదిలించి..
తాడిత, పీడిత జనాన్ని
ఒక్క తాటిపైకి తెచ్చి చూడు..
నవ సమాజం నీ ముందు
నవనవోన్మేషమై వెలుగులీనుతుంది.