మాటివ్వండి.. మహాశయులారా..!

ఏటూరి నాగేంద్ర్రరావు
74166 65323

ఇప్పుడంటే
నాలుగు వాక్యాలు రాస్తున్నాను గానీ,
ఇదే కవిత్వం అన్న భ్రమలో మాత్రం లేను
ఆకాశంలో అన్వేషణ చేస్తూ
అబద్ధాల మధ్య కూర్చుని
కొంత భయం కొంత ధైర్యంతో
యుగయుగాల పీడితుల కోసం
నెత్తుటి యేరుల్ని పారించలేకపోయినా
ఎక్కడో మెదళ్లు చిగురిస్తాయన్న ఆశతో
ఓ విముక్తి గీతాన్ని
ఆలపించేందుకు సిద్ధమవుతున్నాను

మాటివ్వండి మహాశయులారా!
మేం ఓడిపోమని ...
పాటల రోడ్డుమీద
పోటెత్తుతామని!
చిత్తడి నేలల్లో
నురగలు కక్కుతామని!
అయినా గోడకు కొట్టిన పిడకలా
పద్యం నేను రాయలేనుగాక రాయలేను!