మహాభారతం సొగసులు - సూక్ష్మాలు

18 పర్వాల మహాభారత గ్రంథాన్ని ఈ తరం పిల్లలు చదువుతా రనుకోవడం అత్యాశే! ఈనాటి పాఠశాల, కళాశాల విద్యార్థులు, గృహిణులకు భారతం గొప్పదనం కొద్దిగానైనా రుచి చూపించి, భారతం పట్ల మక్కువ కలిగిద్దామన్న ఆశతో కొన్ని భారతం ఘట్టాలు ఏరి కూర్చాను. ఈ పుస్తకం జీవిత పాఠాలను బోధిస్తుంది.

- సాకం నాగరాజు

సాకం నాగరాజు
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
85
ప్రతులకు: 
0877-2230135