అనంత యాస

నేను మాట్లాడే భాష, యాసలో దాగివున్న ప్రత్యేకత, నా మాట తీరు నన్ను ఈ పుస్తకాన్ని రాయడానికి ప్రేరేపించాయి. అనంతపురం మాండలిక పదాల మీద పనిచేయాలనే ఆలోచన నాకు చదువుకునే రోజుల్లోనే బీజం పడిందని చెప్పవచ్చు.  -  రాయపాటి శివ

రాయపాటి శివయ్య
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
120
ప్రతులకు: 
9885154281