మట్టి ప్రేమ

గవిడి శ్రీనివాస్‌
70192 78368

కాసింత కాలం వెళ్ళిపోయాక
గుండెలో దిగులు తన్నుకొస్తుంది.

జ్ఞాపకాలు పిలుస్తున్నట్లు
ఊరి పొలిమేర పలవరిస్తున్నట్లు
ఇంకా సమయమౌతున్నట్లు
గూటికి చేరుకోమనే సందేశం
వంత పాడినట్లు
మనస్సంతా భారంగా ఉంటుంది.

కళ్ళలో పొలాలు
కన్నీళ్ళలో అనుభవాలు
అనుబంధాలు దొర్లి
ఇప్పుడున్న చోట నిల్చోనీయవు.

పక్షులు ఎంత దూరం కదిలినా
గూటిని మరవనట్లు
చూపులు ఇంటివైపే
దుముకుతుంటాయి.

ఉద్దేశం విశ్వమానవుడిగానే
అయినా
కాలం పొరలు కదిలిన కొద్దీ
నా మట్టి వేళ్ళు లాగుతుంటాయి.
నా మట్టి ప్రేమ
నా మూలాలికి చేర్చుతుంది.
ఇప్పుడు కుదురుగా ఉండలేను
నా మట్టి పై అలా వాలేవరకూ ...!