మహాపస్థ్రానంలో ధగ ధగలు ... నిగ నిగలు...

శ్రీశ్రీ ప్రయోగించిన అనేక పదాలకు, పద బంధాలకున్న నైఘంటికార్థాలను వివరిస్తూనే, కవి  నిర్దేశిస్తున్న నిర్దిష్ట అర్థాలను కూడా ద్వానాశాస్త్రిఈ గంథ్రంలో వివరించారు.

డా || ద్వా.నా.శాస్త్రి
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
38
ప్రతులకు: 
8500121990