గడ్డిపరక కవితా సంపుటి

విషయ స్పష్టత ఉంది. లక్ష్య స్పష్టత ఉంది. ఇది దీర్ఘకాలిక సాధన అని తెలుసు. ఆయన ఏ ప్రక్రియలో రాసినా ఈ తెలివి, ఈ తర్కం, సామాజిక చర్య, ప్రతిచర్య కన్పడుతూనే ఉంటుంది. అటు జీవితంలోను, ఇటు కవితా సాధనలోను ఒక థకు వచ్చారు... పరిణతికి వచ్చారు.- శివారెడ్డి

పి. లక్ష్మణరావ్‌
వెల: 
రూ 25
పేజీలు: 
120
ప్రతులకు: 
9441215989