చెరశాల

సిరికి స్వామినాయుడు

9494010330

పక్షి ఎగురుతోంది

ఎవరూ ఏమీ అనలేదు !

మాట్లాడింది

పట్టుకొని పంజరంలో పెట్టారు !

తలను భూమిలో పాతుకొని

అతడలా నడుస్తున్నాడు

ఎవరూ ఏమీ అనలేదు !

శిరసెత్తి  కొడవలై నిలిచాడు

పట్టుకొని చెరశాలలో పెట్టారు !

 

్జ

యిక్కడ

ప్రశ్నించడం నేరం !