పిలుపు


ఉదయ్‌
9951979399
అలసిపోయావు కదూ!
పనివాడా ప్రియనేస్తుడా సోదరుడా
జవసత్వాల్ని ధారవోస్తూ
రక్తాన్ని చెమటగా చేసి చేసీ..
ఇలా వచ్చి నా పక్కన కూచో
గాలికొమ్మలతో జతకట్టి ఈ
నిప్పురవ్వలు చేస్తున్న నాట్యం చూడూ
ఎర్రని ఈ మంటలో చలి కాచుకుందువుగానీ
పుల్లల్ని కాస్త ఎగదోయనా!?
నీ చెమటలోని మెరుపును
వాడి షాండ్లియర్లలోకి తరలిస్తూ
నీ నెత్తుటివేడిని
వాడి చలిమర గదుల్లోకి తర్జుమా చేస్తూ
గుప్పెడు సుఖంకోసం
గుండెలోని శక్తినంతా గుమ్మరిస్తూ గుమ్మరిస్తూ
ఎంతలసిపోయావో చూడు
ప్రాణం కింద నల్లని వలయాలు
చుట్టూతా మురికి పేరుకుపోయి..
నేస్తుడా
ఈ చలిపూట నీకోసం ఒక పాట పాడనా?
ఎంతోకాలంగా హ దయాన్ని మెలిపెడుతూ రగిలిస్తూ వెలిగిస్తూన్న
ఆ అరుణగీతం ఆలపించనా?
రేపుదయాన్నే తూరుపువైపు నడుచుకుంటూ వెళదాం,
నాతో వస్తావా?