బుడ్డోడు - బడి

కవిత

- కిల్లాడ సత్యనారాయణ - 8333987838

రి చెవులు మారు మోగేలా

గంట మ్రోయించి

ప్రతి ఒక్కరినీ పలిచేది బడి

బుడ్డోడు బదులిచ్చేవాడు కాదు

పప్పూ బెల్లం చూపించి

మధ్యాహ్న భోజనం తినిపించి

బ్రతిమాలుకునేది బడి

ప్రలోభాలకు తలొగ్గేవాడు కాదు

 

బుడ్డోడి బుద్ధి మారింది

సంచి భుజానవేసాడు

ఇప్పుడు

బడి బండరాయయ్యింది

బడి ముందు

మోడయిపోయిన చెట్టు తప్ప

పిలిచే గంట లేదు

 

బుడ్డోడి బింకం పెరిగింది

చదువుకోసం ఏరు దాటి

కాన్వెంటులో చేరాడు

ఇక

ఊరివైపు చూడనే లేదు