విజయనగరంలో సాహితీస్రవంతి ఆధ్వర్యంలో జాషువా వర్థంతి సభ

 విజయనగరంలో సాహితీస్రవంతి ఆధ్వర్యంలో జూలై 24న జరిగిన జాషువా వర్థంతి సభ. చిత్రంలో సాహితీస్రవంతి విజయనగరం జిల్లా అధ్యక్ష కార్యదర్శులు పి.ఎస్‌. శ్రీనివాసరావు, పాయల మురళీకృష్ణ. ఇనుగంటి జానకి, ప్రీతి