''ఆంధ్రసాహిత్యములో బిరుదనామములు'' గ్రంథం ఆవిష్కరణ

జనవరి 29న గుంతకల్లు హిందీ ప్రచారసభలో జరిగిన కార్యక్రమంలో కోడీహళ్లి మురళీమోహన్‌ రచించిన ''ఆంధ్రసాహిత్యములో బిరుదనామములు'' అనే గ్రంథాన్ని ప్రముఖ అవధాని డా.ఆశావాది ప్రకాశరావు ఆవిష్కరిస్తున్న ద శ్యం.