విజయనగరంలో సాహితీస్రవంతి నిర్వహించిన ఉగాది జనకవనం

విజయనగరం సాహితీ స్రవంతి నిర్వహించిన ఉగాది జనకవనంలో ప్రసంగిస్తున్న పి.ఎస్‌. శ్రీనివాస్‌. చిత్రంలోపాయల మురళీకృష్ణ